Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Vuorenjuuri Maria
Työn nimi: Idea syntyy - teollisen muotoilijan ideointiprosessi
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aiheena on teollisen muotoilijan ideointiprosessi. Lopputyö koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja haastattelututkimuksesta. Aluksi esittelen lyhyesti mitä teollinen muotoilu ja teollisen muotoilijan työ pitää sisällään. Käyn läpi kirjallisuudessa esitettyjä määritelmiä luovuudesta ja selostan eri tutkijoiden keskeisiä käsityksiä luovan ongelmanratkaisuprosessin sekä suunnitteluprosessin kulusta. Yhteenvedoksi olen koonnut 11 erilaista kirajllisuudessa esitettyä luovan prosessin mallia. Ideointimenetelmiä eli luovassa ongelmanratkaisussa käytettäviä tekniikoita -luvussa esittelen seitsemän erilaista ideointimenetelmää, jotka ovat brainstorming, synektiikka, assosiointi, morfologinen analyysi, ideoiden tarkistusluettelo -tekniikka sekä ominaisuusluettelo-tekniikka. Empiirisen tiedon hankintamenetelmänä on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä eli teemahaastattelu.Tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset teolliset muotoilijat kehittelevät ideoita, muodostavat työskentelytapansa ja miten he ovat saaneet tietoa erilaisista ideointitekniikoista. Vuosina 1990, -91 ja -99 haastattelin kymmentä suomalaista teollista muotoilijaa. Haastatellut muotoilijat ovat: Matti Hyppönen, Ulla-Kirsti Junttila, Jyrki Järvinen, Pasi järvinen, Hannu Kähönen, Reijo Markku, Martti Muranen, Jorma Pitkonen, Juhani Salovaara ja Jorma Vennola. Haastattelujen runkona oli kirjallinen kysymyslista, haastatellut muotoilijat saivat vastata vapaasti esittämiini avoimiin kysymyksiin. Haastattelujen analyysissä keskityn teollisen muotoilijan ideointiprosessin kannalta oleellisten kahdentoista kysymyksen käsittelyyn. Ne olen jakanut neljään lukuun, jotka ovat: ideoiden kehittely, ideoinnin helpottaminen, ideointi muotoilijan työssä sekä muotoilijan suhde asiakasyritykseen. Vertailen muotoilijoiden haastatteluvastauksia kirjallisuudessa esitettyihin luovan prosessin ja suunnitteluprosessin malleihin. Haastattelemieni teollisten muotoilijoiden kuvaukset omasta ideointiprosessistaan vastaavat hyvin yleisiä luovan prosessin malleja. Muotoilijat aloittavat ideoinnin perehtymällä huolellisesti suunnittelun kohteeseen. Muotoilijoiden kyky nähdä ongelma tilaajan esittämää suunnittelutehtävää laajemmin kävi ilmi haastatteluista. Muotoilijat käyttivät ideoiden muistiinmerkitsemiseen ja luonnosteluun varsin yksinkertaisia välineitä. Osalle muotoilijoista kolmiulotteisten mallien teko on olennainen osa luonnostelua. Mallit myös helpottivat tilaajan kanssa neuvottelua. Muotoilijat eivät kokeneet käyttävänsä ideoinnin helpottamiseen mitään varsinaisia ideointimenetelmiä. Useat heidän kuvailemansa apukeinot ovat kuitenkin ideointimenetelmille ominaisia. Lepääminen ja rauhoittuminen koettiin ideointia edistäväksi. Ideoiden kehittely ryhmässä oli tuttua haastattelemilleni muotoilijoille. Osa muotoilijoista kävi aivoriihitekniikalle ominaisia ideointikeskusteluja. Ideoiden ehtyessä muotoilijat jättivät joko työn hautumaan tai yrittivät jatkaa työskentelyä hankalan vaiheen yli. Muotoilijat kokivat suhteen asiakasyritykseen olevan parhaimmillaan innostava ja työmotivaatiota lisäävä seikka. Vaikka haastattelemani muotoilijat eivät kokeneet ideointimenetelmistä olevan oleellista apua muotoilutyössä, olisi mielestäni niiden käsittely teollisten muotoilijoiden koulutuksessa tärkeää. Ideointimenetelmiin tutustuminen ja niiden kokeileminen johtaa myös itsetutkiskeluun ja omien työtapojen tiedostamiseen. Ideointimenetelmien tuntemus voi vapauttaa ajattelua ja johtaa ajatukset helpommin konventionaalisilta, tutuilta poluilta uusien innovaatioiden lähteille.

Aineisto: Kirjallinen työ
Asiasanat: Luovuus, luova ongelmanratkaisu, ideointimenetelmät, ideointiprosessi, teemahaastattelu
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, Teollisen muotoilun osasto
Sivumäärä: 95
Salassapitoaika päättyy: -