Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisterin koulutusohjelma (TaM/MA)
Tekijä: Järvinen Juha
Työn nimi: Aatteen asialla: Teollinen muotoilu Saksan demokraattisessa tasavallassa 1950-1970-luvuilla
Työn laji: Lopputyö

Verrattuna muihin Euroopan entisiin sosialistimaihin DDR oli monessa suhteessa ainutlaatuinen. Sen historiallinen syntylähtökohtakin oli kaikista muista eroava. Taloudellisen kasvun ja teknologisen edistyksen maana DDR osoitti aikanaan olevansa "saksalaisen teollisuusperinteen" mukainen valtio, kun se ankarista sodanjälkeisistä olosuhteista ponnisteli sosialististen maiden edistyksen eturiviin. Myös sosialistisissa suunnitelmatalouden varaan rakennetuissa järjestelmissä saattoi olla suuria teknologis- taloudellisia tasoeroja. Humanistisella alueella DDR:n syntyessään saamaan vanhaan saksalaiseen kulttuuriperintöön kuuluivat kehittynyt koulujärjestelmä, poikkeuksellisen maineikas yliopistolaitos, sekä merkittävä taiteen, tieteen ja taideteollisuuden menneisyys. Kaikkien niiden saavutuksia hyödynnettiin, mutta niukasti ja vain ideologisesti soveltuvin osin kansandemokratian ja sosialismin edistämisessä. Muotoilussa Saksan demokraattisella tasavallalla olisi ollut käytettävissään hyvin rikas kulttuurihistoria ja vaikuttavat taideteollisuusperinteet: mm. Deutsche Werkbund, ja Bauhaus. Kohtalokasta olikin, että kaikkea tarjolla ollutta perintöä ei koskaan ymmärretty tai voitu käyttää. Sen sijaan sosialistinen arkirealismi sai toimia myös teollisen muotoilun ja käsi-ja taideteollisuuden luovuuden siivittäjänä, useimmiten varsin laihoin tuloksin. Syynä olivat toisaalta ahtaasti tulkittu, etukäteen varsin suppea ja joustamaton Marxilainen taidekäsitys, toisaalta taas reaalisosialistisessa yhteiskunnassa vallinneiden käytännön olosuhteiden väistämätön jäykkyys muutoksia kohdattaessa. Tutkimus esittelee DDR:ää teollisen muotoilun tuottajamaana. Pääpaino tutkimuksella on arkielämää erityisen hyvin luonnehtivien kulutustavaroiden muotoilun ja syntyhistorioiden tarkastelulla ja toisaalta myös DDR:läiseen tuotemuotoiluun kiinteästi liittyneen poliittis-esteettisen kontekstin analysoinnilla. Tutkimuksessa olen pyrkinyt osoittamaan, miten DDR halusi poliittisella, tieteellisellä ja taloudellisella säätelyllä rajoittaa kaikkea sellaista esteettistä innovatiivisuutta ja muotoilua, joka olisi voinut olla haitaksi jo olemassaolevalle tuotannolle tai niille saavutuksille jotka olivat mahdollisia vallitsevissa olosuhteissa käytännössä aikaansaada.

Aineisto:
Asiasanat: Teollinen muotoilu, teollisen muotoilun lähihistoria, DDR:läinen muotoilu
Säilytyspaikka: TaiK,teollisen muotoilun osasto ja Kirjasto
Sivumäärä: 141
Salassapitoaika päättyy: (julkinen)