Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Tekijä: Junttila Ulla-Kirsti

Työn nimi: Kadunkalusteiden kehitys kuuden suomalaisen esimerkkikaupungin valossa vuosina 1860 1983

Työn laji: Lisensiaatintyö

Aika: 30.08.1993

Lisensiaatintyö kuvaa kadunkalusteiden historiallista kehitystä ajanjaksolla 1860 - 1983 kuuden suomalaisen esimerkkikaupungin valossa.

Kadunkalusteilla tarkoitetaan tässä kaikkia julkiseen kaupunkiympäristöön sijoitettuja kiinteitä tai irtaimia esineitä ja laitteita, joiden tehtävä on palvella kaupunkiympäristön toimintoja ja kaupunkielämää. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi roska-astiat, penkit, valaisimet, kaiteet ja aidat sekä kevyet rakennelmat kuten kioskit.

Tutkimuksen tavoitteena on ensisijaisesti seurata tuotteiden muodoissa ja niiden kaupunkikuvallisissa vaikutuksissa tapahtuneita muutoksia ja kehitykseen vaikuttaneita kulttuurisia, teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia tekijöitä. Muodon kehitystä tarkastellaan tuoteryhmittäin ja tiivistelmään on koot- tu eri tuoteryhmien yleiset kehityspiirteet. Vastaavasti on kalusteiden kaupunkikuvalliset vaikutukset koottu eri tuoteryhmistä yhteenvedoksi.

Tutkimus perustuu pääosin esimerkkikaupungeista kuvattuihin historiallisiin valokuviin, joista on systemaattisesti kerätty tiedot eri tuotetyyppien esiintymisestä ja esiintymisajankohdista. Niiden perusteella on voitu päätellä tuotteiden käytön yleisyys ja ajankohta. Kuva-aineiston perusteella syntynyttä kuvaa on täydennetty paikallishistorioiden ja muun kirjallisen aineiston tiedoilla kalusteiden käytöstä ja tyypeistä.

Mahdollisimman täyden kuvan saamiseksi tutkimuksen esimerkkikaupungeiksi on valittu kolme erilaista kaupunkityyppiä, vanhat kivikaupungit Turku ja Helsinki, vanhat puukaupungit Porvoo ja Naantali sekä nuoret kaupungit Lahti ja Hyvinkää.

Tutkimusaineisto tukee alkuoletusta, jonka mukaan esteettisen ja kaupunkikuvallisen suunnittelun osuus on tutkimusajanjakson aikana heikentynyt ja syrjäytynyt kalusteiden suunnittelussa, mikä näkyy tuotteiden laadun heikkenemisenä ja niiden häiritsevyytenä kaupunkikuvassa etenkin 1900-luvun jälkipuoliskolla.

 

 

Aineisto: Tutkimusraportti

Asiasanat: kadunkalusteet, kaupunkikuva, julkinen ympäristö