Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Tekijä: Trygg Taina

Työn nimi: VALOKUVAN LUMO pragmatistisen taidenäkemyksen valossa - taide kokemuksena

Aika : 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Lisensiaatintyö VALOKUVAN LUMO on pragmatistiseen viitekehyksee tukeutuva haastattelututkimus. Valokuvat voivat temmata katsojan mukaansa ja tuottaa aistimellisesti ja emotionaalisesti vahvan tyydytyksen. Kokemuksen käsite yhdistää taiteilijan ja yleisön samaan kaksiosaiseen prosessiin. Pragmatismin huomattavimman edustajan John Deweyn mielestä niin taiteen luomiseen kuin sen arvostamiseen kuuluu sekä päämäärätietoista tekemistä että avointa vastaanottoa, kontrolloitua valmistamista ja lumoutunutta syventymistä. Duane Michalsin kuvasekvenssit ja näkemys valokuvaajan tehtävästä kuvata sellaista, mitä muut eivät näe, ja David Hockneyn kokemuksellinen kuvaaminen ovat olleet lähtökohtana sille oletukselle, että valokuvan lumo piilee juuri näiden asioiden käsittelyssä ja ilmaisussa. Miten valokuvan keinoin näkymättömät asiat saadaan näkyviksi? Tästä tuli ensimmäinen kriteeri valokuvaajien valintaan. Kuvien tuli olla enemmän kuin vain tallenne. Toinen kriteeri oli tekijän omien valokuvaan liittyvien kokemusten vaikutus kuviin. Jos taide ymmärretään kokemukseksi, eikä vain jäljentämiseksi, myös taiteellinen työskentely, luominen, on itsessään jo voimakas kokemus, joka muokkaa sekä taiteilijaa että hänen teostaan. Tärkeää on ollut, että tekijät ovat itse kertoneet tai kirjoittaneet tekemisistään, taustoistaan, kokemuksistaan, esikuvistaan tai ajatteluunsa vaikuttaneista henkilöistä. Toinen kiinnostava seikka on se, miten kuvaajat ovat vuorovaikutuksessa omaan aikaansa, kulttuuriin, historiaan ja yhteiskuntaan. Haastattelutilanteessa ei käytetty mitään valmiita ennalta sovittuja kysymyksiä tai lomakkeita, vaan pyrkimys oli saada haastateltavat kertomaan vapautuneesti oma tarinansa. Haastattelut on ryhmitelty kolmeen seuraavaan alueeseen: näkymättömän tekeminen näkyväksi valokuvan avulla, valokuva itseymmärryksen välineenä ja vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa. On täysin mahdollista, että kuvaajien kohdalla nämä kolme aluetta limittyvät, mutta jaottelu jäsentää kuitenkin, millä alueilla liikutaan. Haastateltavilla on ollut mahdollisuus tarkistaa, muuttaa ja täsmentää haastattelutekstiä tai jopa poistaa osia. Lumo on kuitenkin avoin käsite ja eri aikoina ihmiset lumoutuvat eri asioista. Tämä aineisto kertoo tästä ajasta, vuosituhannen vaihteesta sen, mikä valokuvassa lumoaa.

 

Asiasanat: valokuva, taide, pragmatismi, kokemus