Pvm: 22.03.1999

Osasto. Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Tikka Seija Marjaana

Työn nimi: Taidekeskus Retretin puupiirrostyöpaja opettajuuteni peilinä

 

Lopputyöni on laadullinen tapaus- ja toimintatutkimus, jonka avulla pyrin syvempään itseymmärrykseen opettajana. Se koostuu neljästä vaiheesta: taiteellisesta työskentelystä, op6tustapahtumasta, oppilastyönäyttelystä j a itsereflektoinnista. , Ensimmäinen vaihe on valmistautumista opetustapahtumaan, joka pidettiin Taidekeskus Retretissä Punkaharjulla elokuussa 1998. Opetustapahtuma koostui kuudesta työpajapäivästä, joihin jokaiseen osallistui eri ryhmä. Oppilaat tässä tutkimuksessa olivat taidelukiolaisia ja käsi- ja taideteollisuusalan oppilaita. Opiskelimme työpajassa puupiirrosten tekoa vesiväritekniikalla ja kuvan pelkistämistä Wassily Kandinsky -näyttelyssä. Oppilastyönäyttely koottiin työpajassa valmistuneista vedoksista Metsätietokeskus Lustoon Punkaharjulle. Näyttely oli auki 17.10.1998 - 30.4.1999. Neljäs vaihe, itsereflektointi, alkoi tämän näyttelyn kokoamisen jälkeen. Tutkin toimintaani opettajana apunani kasvatusta, taidetta ja museopedagogiikkaa koskeva kirjallinen materiaali, jota hain empiirisen osuuden jälkeen. Käytin myös hyväkseni aikaisempia kokemuksia opettajistani ja opettajana toimimisestani. Lopputyöni tapahtumia maaliskuusta elokuuhun 1998 voi seurata lineaarisesta.

Ensimmäisen vaiheen raportointi perustuu päiväkirjamerkintöihini ja puupiirroksiini. Päiväkirjamerkintöjä on käytetty lopputyössä referoiden ja tutkimuksen kannalta tärkeimmät puupiirrokset on esitetty kuvaviitteinä. Opetustapahtuma on tallennettu videoimalla. Videonauhalta litteroitu materiaali on lyhennetty niin, että opetuksen kannalta keskeisiä tapahtumia voi seurata käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen ryhmän osalta. Opetuskuvat näyttelystä sisältyvät tähän osuuteen.. Oppilastyönäyttelyn kokoaminen perustuu muistioon, jonka kirjoitin näyttelyn valmistuttua. Oppilastyöt ja näyttely on esitelty kuvina. Reflektion apuna käyttämäni kirjallinen materiaali on sijoitettu sekä lopputyön eri vaiheiden yhteyteen että erilliseen lukuun.

Tutkimustulokseksi sain opettajakuvan, jota katson taiteellisen työskentelyni ja museopedagogiikan näkökulmasta. Museopedagogiikan osalta rajaan tarkasteluni koskemaan opettajuutta lyhyessä työpajassa, työpajaa ja näyttelyä oppimisympäristönä, opetuksen suhdetta originaaleihin teoksiin ja työpajatoimintaa opetusmenetelmänä näyttelyn yhteydessä. Katson opettajuutta myös modernin ja postmodernin tietokäsitysten valossa. Opettajakuvasta teen tämän aineiston perusteella seuraavia johtopäätelmiä: lyhyt taiteellinen toiminta ei muuttanut käsityksiäni taiteesta. Opetuksen rinnalla tapahtuva taiteellinen työskentely on tärkeä opettajan työn motivaation lähde, mutta ei ole

tutkimukseni mukaan toimiva metodi suunnitella opetusta. Tekniikkapainotteinen opetus on työpajassa lähinnä behavioristista ja yksilökeskeistä. Arvioin oppilastöitä formaalisin periaattein. Työpajatoimintani taustalla oleva tietokäsitys on pääasiassa moderni.

 

Aineisto: Kirjallis-kuvallinen raportti ja oppilastyönäyttely

Asiasanat: tapaustutkimus, toimintatutkimus, opettajatutkimus, itsereflektio, museopedagogiikka, Wassily Kadinsky, vesiväripiirros