Pvm: 26.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Silvennoinen Sami

Työn nimi: Kuvitella vuosisata - tapahtuman visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto

 

Lopputyöni kertoo nimensä mukaisesti Kuvitella vuosisata -tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Työ muodostuu kahdesta osasta. Kirjallisesta raportista ja suunnittelutyön myötä syntyneistä painotuotteista.

Lopputyön kirjallisessa osuudessa kuvailen aluksi lyhyesti nykyistä ammattiani mainostoimistossa ja suhdettani kuvaamataidonopetukseen ja kasvatustieteen uusiin virtauksiin. Jatkan kertomalla Kuvitella vuosisata -tapahtumasta ja omasta roolistani sen eri suunnitteluryhmissä. Samalla pohdin esimerkkien kautta ryhmätyön hyviä ja huonoja puolia. Työssä käsitellään myös luovuuden ja luovan suunnitteluprosessin eroja käyttötaiteen ja perinteisen taiteen välillä sekä idolien ja kulttuurierojen vaikutusta visuaalisen maailman ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. Koska varsinainen suunnittelutyö on suurimmaksi osaksi tehty tietokoneella. raportissa käsitellään tietokonekuvan esteettistä olemusta verrattuna perinteisiin suunnittelumenetelmiin. Sivuan samalla tietokoneen vaikutusta omaan työskentelytapaani ja sen kehittymiseen.

Valtaosa raportista koostuu suunnitteluprosessin etenemisen sekä valmiiden suunnittelutöiden saaman vastaanoton kuvailusta. Työn eri vaiheita demonstroidaan runsain kuvaesimerkein. Pohdiskelen myös. mitä mieltä itse olin valmistuneista töistä ja vastasivatko ne alkuperäisiä ajatuksiani. Erityisasemaan työn kuvailussa nousee tapahtumalle suunniteltu logo ja sen suunnittelutyöstä kertominen. Pohdin visuaalista tunnusta tarkoittavan käsitteistön sekavuutta ja pyrin luomaan yhteenvedon näistä käsitteistä. Listaan hyvän ja toimivan visuaalisen tunnuksen piirteitä ja vertaan suunnittelemaani logoa määrittelemiini ominaisuuksiin. Tutkin logon sisältämää symboliikkaa erityisesti niin sanotun kiteytetyn symbolin käsitteen kautta.

Kirjallisen raportin yhteyteen on liitetty lisäksi Kuvitella vuosisata -tapahtumaa varten suunniteltu Graafinen ohjeisto. Vaikka ohjeistoa ei sellaisenaan koskaan noudatettu. se kiteyttää hyvin visuaalisen ajattelun, jota suunnittelutyön aikana pyrin noudattamaan. Tämä ohjeisto on osa työn taiteellista osuutta ja toimii johdantona taiteelliseen osaan kuuluvien töiden tarkastelulle.

Lopputyön taiteelliseen osaan kuuluvat edellä mainitun graafisen ohjeiston lisäksi Kuvitella vuosisata -tapahtumaa varten suunnitellut toteutuneet painotyöt: tapahtuman esite, näyttelyjuliste. näyttelykutsu sekä näyttelyn yhteydessä julkaistu Kuvitella vuosisata -juhlakirja.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti ( 88 sivua) , Kuvitella vuosisata - juhlakirja, -näyttelyjuliste, -esite ja -kutsukortti

Asiasanat: graafinen suunnittelu, käyttötaide, tietokoneavusteinen suunnittelu,ryhmätyö, logo, tunnus, merkki, symboli