Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Rastas Riitta

Työn nimi: Tuulen tunnusta kokemuksen kehälle

 

Lopputyön tarkoituksena on etsiä keinoja taiteellisen oppimisen liittämiseksi opiskelijan käsityöprosessiin. Sovellettaessa kokemuksellista taiteellisen oppimisen mallia käsityön suunnitteluun ja tuottamiseen tavoitteena on löytää kokonaisvaltainen, persoonallista ilmaisua tukeva ja omista tarpeista toteutuva oppimisen malli, jossa kuvataidetta ja käsityötä integroitaessa taiteellinen oppiminen mahdollistuu. Opetuskokeilu osoittaa, miten opiskelijat kiinnostuvat tekstiilin suunnittelusta, miten he tutkivat suunnittelun lähtökohtaa, ympäristöään ja miten heidän havaintonsa tai elämyksensä reflektoinnin ja käsitteellistämisen kautta muotoutuvat suunnitelmaksi ja tekstiiliksi. Toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti opiskelijat osallistuvat tutkimukseen aktiivisesti pyrkiessään muuttamaan omaa suunnittelukäytäntöään. Opettaja toimii sekä suunnittelukäytäntöön puuttuvana opettajana, että välineitä ja käsitteitä kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseen hakevana tutkijana.

Tutkimuksen tuloksena esitetään seitsemäntoista erilaista käsityöprosessia, joita verrataan toisiinsa. Käsityöprosessit muodostuvat erityyppisiksi, johtuen erilaisista suunnittelu- ja toteuttajapersoonallisuuksista. Opiskelijoiden 'reflektointitavat poikkeavat toisistaan ja he käsitteellistävät ajatusrakennelmiaan eri keinoin. Opiskelijat suunnittelemat ja toteuttavat tuotteen omista lähtökohdistaan. Varsinkin tuotteen tarve, mutta myös materiaali, tekniikka sekä ympäristö voivat toimia tartuntapintana suunnittelun aloittamiselle. Opiskelijoiden havaintoympäristön valinnassa korostuu paikan merkityksellisyys.

Jotkut opiskelijat etenevät suunnittelussaan nopeasti mielikuvaan tuotteesta. Toiset pitävät suunnitelman pitkään avoimena. He kiinnittyvät johonkin tartuntapintaan ja suunnittelevat tuotetta, mutta saattavat hylätä pitkällekin edenneen suunnitelman ja aloittavat toisen vaihtoehdon tutkimisen. ennen tuotteen toteutuksen aloittamista opiskelijoilla voi olla epätarkka mielikuva tuotteesta, jolloin heidän suunnitteluprosessinsa voi jatkua tuotteen valmistamisen loppuun asti. Joidenkin mielikuva voi muodostua niin selväksi, että he tulostavat suunnitelmansa tarkasti ja toteuttavat tuotteensa sen mukaan.

Opetuskokeilun perusteella kokemukselliseen oppimiseen perustuva taiteellisen oppimisen malli soveltuu kuvataidetta ja käsityötä integroivaan käsityöprosessiin. Kiinnostus suunnitteluun lisääntyy ja suunnittelu saa välineitä. Tutkimustuloksia voi soveltaa itseohjautuvaan oppimiseen, kun opettaja tiedostaa taiteellisen oppimisen erityisyyden.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: kokemuksellinen oppiminen, toimintatutkimus, taiteellinen oppiminen, käsitysprosessi