Pvm: 01.02.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Pekkala Katariina

Työn nimi: Jokapäiväisiä kuvia

 

Lopputyöni aiheena ovat luonnoskirjani, joita olen täyttänyt vuodesta 1987. Kirjani ovat luonteeltaan kuvallisia päiväkirjoja, painopiste on luonnostelua enemmän tallentamisessa. Aloitan selvittämällä, mitä kirjat minulle merkitsevät, miksi täytän niitä vuodesta toiseen. Kirjat ovat ilmiö, jota tarkastelemalla selvitän omaa suhdettani havaitsemiseen, piirtämiseen, näkemiseen, muistamiseen, sekä taiteeseen, taiteen tekemiseen ja taidemaailmaan. Kuvien tarkastelun lisäksi keskeiseksi teemaksi nousee ajatteluni ristiriitaisuus taiteeseen ja taiteen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Pyrin selvittämään tätä ongelmaa läheiseksi kokemieni taideteorioiden kautta. Tarkastelen myös itseäni paitsi taidekasvatuksen kohteena, myös tulevana taidekasvattajana . Selvitän myös saamani taidekasvatuksen vaikutusta taidenäkemykseeni. Pidän taidekäsityksen selventämistä ja sen muotoutumista keskeisenä ongelmana tutkimuksessani.

Lopputyöni jakautuu väljästi neljään osaan Terry Barrettin esittämän taidekritiikin näkökulman mukaan, jolloin ensimmäinen vaihe sisältää kuvailun, toinen vaihe tulkinnan, kolmas vaihe arvottamisen ja neljäs yhteenvedon. Käytän mallia väljästi, jokainen vaihe esiintyy lopputyössäni, mutta ei lineaarisesta, vaan eri tavoin limittyen. Esimerkiksi kolmatta, arvottamista koskevaa osuutta ei ole omana lukunaan, vaan arvottaminen kulkee koko ajan mukana elimellisenä osana tekstiä. Etenen käytännön ilmiöstä (luonnoskidoista) yleiselle tasolle (taidenäkemyksen pohdintaan), empiriasta teoriaan.

Kutsun lopputyötäni taiteelliseksi tutkimukseksi: tutkimukseksi; koska tutkin omaa taiteellista työskentelyäni, ja selvitän omaa näkemystäni taiteesta ja sen tekemisestä. Taiteelliseksi taas siinä mielessä, että lopputyöni pyrkii olemaan myös visuaalisesti miellyttävä. Esitän piirroksiani niin taiteen kuin tutkimuksenkin kontekstissa.

Lopputyöni ote on laadullisen ja tulkinnallisen otteen mukainen: tutkin omaa työskentelyäni, luon sille merkityksiä ja etsin yhteyksiä yleisemmälle tasolle. Lähestymistapani on aineistolähtöinen, ja tutkijanpositioni on tekijän, taideopiskelijan. Kyseessä ei ole yleistävä, universaaleja vastauksia tarjoava tutkimus, vaan ainoastaan yksi esimerkkitapaus. Toivon sillä kuitenkin olevan yleistä kiinnostavuutta muille samoja kysymyksiä pohtiville.

 

Aineisto: Kirja

Asiasanat: taidenäkemys, muistaminen, tallentaminen, portfolio