Pvm:22.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Pakkanen Maili-Sisko

Työn nimi: Kolmas kivi auringosta?

 

Lopputyöni on osa Taidekasvatus monikulttuurisessa koulussa -projektia. TAIKOMO on vuosille 1997-2000 sijoittuva taidekorkeakoulujen, Helsingin opetusviraston sekä Kulttuuripääkaupunkisäätiön yhteistyöhanke, aloitteentekijänään Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto. Projektia koordinoi apulaisprofessori Inkeri Sava. Olen toiminut kuvataidepainotteisen osaprojektin taidepedagogina sekä työparina Meri-Rastilan ala-asteen luokanopettaja Ritva Tyyskän kanssa.

Ajatteluni lähtökohta on postmoderni, haluan kyseenalaistaa niitä metakertomuksia (Lyotard 1985), joita koulumaailmassa edelleen huomaamattamme toteutamme. Osaprojektissamme toteutuu toimintatutkimuksellinen lähestymistapa, olen ollut opettajana ja tutkijana osa tutkimuskohdettani ja yritykseni on ollut muuttaa paremmaksi kohteena ollutta käytäntöä (Syrjälä ym. 1994). Työni on sekä pedagoginen että tutkimuksellinen; siinä on myös piirteitä taiteellisesta lopputyöstä, sillä näen työni yhdeltä osaltaan taiteellisen prosessin kirjaamisena - pienenä laidekertomuksenani, jolla on paikkansa ja merkityksensä koko TAIKOMO-projektissa.

Aineistoni on laaja ja monimuotoinen. Se sisältää monta tarinaa, tunnelmaa ja tapahtumaa. Keräsin talteen kaiken suunnittelussa ja tapaamisissa syntyneen materiaalin, videoin ja otin valokuvia, myös oppilaat ottivat valokuvia. Kaikki tämä tapahtui prosessin kuluessa ja arjen toiminnan ehdoilla. Intuitio, assosiaatio ja sattuma ovat vaikuttaneet aineistoni syntyyn, olinhan tällä matkalla sattuman ansiosta. Sain käyttööni työpariini muistikirjasen. Haastattelin oppilaita sekä tein kaikille kirjallisen kyselyn. Myös työparini kommentoi tapahtumia. Käytän tuosta materiaalista tässä lopputyössäni sitä osaa, jonka olen voinut perustellusti, eettisen vastuuni muistaen (Varto 1992), valita ja joka on tutkimukselleni kohdallista.

Eflandin, Freedmanin ja Stuhrin postmodernin taidekasvatuksen (1998) ajatukset ovat jäsentäneet pedagogista toimintaamme. jossa olemme pyrkineet a) antamaan tilaa jokaisen omille visuaalisille pienille kertomuksille, b) toteuttamaan tutkivaa, kokemuksia sekä elämyksiä tuovaa toimintaa e) syventämään taidenäyttelystä saatuja kulttuurisia kokemuksia yhteistoiminnallisesti töitä kierrättämällä, käyttäen dekonstruktiota ja siten rohkaisemaan oppilaiden keskinäistä sanallista sekä kuvallista dialogia d) toiminnallamme tukemaan jokaisen persoonallisen sekä sosiaalisen identiteetin rakentumista.

Olen halunnut antaa tilaa monille pienille kertomuksille, arjen tarinoille ja tunnelmille. Oma, kertomus on eräs niistä. Se on selviytymistarinani tutkivasta opettajuudesta, samalla se kuvaa metamorfoosia. Olen opintojeni myötä ja varsinkin tämän toimintatutkimuksellisen prosessin aikana läpikäynyt muutoksen luokanopettajasta taidekasvattajaksi.

Yhteinen TAIKOMOmme, toimintamme sekä tuota toimintaa tarkasteleva tutkijuuteni käynnistivät kasvuprosessini.

Reflektoin tapahtumia henkilökohtaisella tulkinnallisen reflektoin tasolla ( Syrjälä ym. 1994) ammatilliseen taustaani, opintoihini Taideteollisessa korkeakoulussa sekä toimintaani työparina. Olen pyrkinyt ymmärtämään sekä hahmottamaan, miksi teimme kuin teimme ja tapahtui kuin tapahtui.

Pyrin myös käyttämään tuota ymmärrystä ja tarkastelen sen avulla toimintamme kriteereitä sekä sitä kasvattajan roolia, jota olemme toteuttaneet. Tältä pohjalta, henkilökohtaisesta ymmärryksestä, pyrin löytämään myös yhteydet johonkin yleiseen (J. Lehtovaara 1996). Tarkastelen työparitoimintaamme ja koko TAIKOMO-tiimimme työskentelyä avoimen dialogin ja kriittisen reflektoinnin näkökulmista. Tulkitsemalla arkista koulumaailmaamme ja sen muutosta henkilökohtaisten merkitysten avulla, olen alkanut hahmottaa tilanteita myös laajemmin. Kyse on uudesta tavasta nähdä ja ajatella.

 

Aineisto: Toimintatutkimuksellisen prosessin aikana kerätty ja dokumentoitu materiaali: opettajaportfoliot, oppilastyöt ja palautteet, haastattelumateriaali, observointimuistiinpanot, videoinnit ja nauhoitukset sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus

Asiasanat: toimintatutkimus, postmoderni taidekasvatus, pienet kertomukset, dialogisuus, refleksiivisyys, monikulttuurisuus