Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Niinistö Hanna-Susanna

Työn nimi: SKIDIKINO - kuvaus, hiljaisuus, ole hyvä

 

Skidikino on pedagoginen lopputyö, jossa pyrin rakentamaan opetusmetodin ala-asteen elokuvaopetukseen. lähtökohtana metodinkehittelylle on kokemuksellinen oppiminen. Keväällä 1997 toteutin neljä kahden viikon opetuskokeilua neljällä eri ala-asteella Salossa. Kokeiluissa testasin opetussuunnitelmaani ja kokeilujen välissä kokosin materiaalia ja muokkasin sitä. Työskentely oli projektiopiskelua.

Lopputyöni tavoitteet kohdistuvat skidikinolaisiin, minuun itseeni ja metodiin. Tavoitteena oli vahvistaa oppilaan minäkuvaa ja itsetuntoa sekä antaa heille valmiuksia ilmaista itseään elokuvan keinoin. Lisäksi oli tuntikohtaisia tieto-, taito ja asenteellisia tavoitteita. Henkilökohtainen tavoitteeni oli tutustua ammatilliseen minään ja kehittää itseäni opettajana.

Työstämäni aineisto on kerätty opetuskokeiluista ja päiväkirjamerkinnöistä. Kirjoitin päiväkirjaa lopputyön suunnitteluvaiheessa ja opetuskokeilujen ajan. Opetuskokeiluista kerätty aineisto sisältää opetusmateriaalia, oppilaiden muistiinpanoja ja päiväkirjamerkintöjä, palautelomakkeita oppilailta ja opettajilta sekä videodokumenttia opetustilanteista ja oppilaiden tekemiä videoita.

Lopputyö oli oppimisväline itselleni sekä kokeilu- että kirjoitusvaiheessa. Skidikino-opetusmetodi vahvistaa olemassa olevia määritelmiä hyvästä elokuvaopetuksesta. Tällainen opetus etenee toiminnasta kokemusten käsittelyyn ja tiedostamiseen. Uskon, että skidikino vahvisti oppilaiden itsetuntoa, selkeytti minäkuvaa ja paransi itseluottamusta. Vastakuvarakenteen opettaminen sarjakuvan avulla osoittautui käytännössä tehokkaaksi lähestymistavaksi. Yhteisen termistön hallinta ja selkeä työnjako ja vastuualueet kuvaustilanteessa tekivät työskentelystä sujuvaa.

 

Aineisto: Kirjallinen osio, opetussuunnitelmakansio, video, C-kasetti

Asiasanat: viestintäopetus, elokuvaopetus, kokemuksellinen oppiminen, opetuskokeilu, opetusmetodi