Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Mäki Mirja

Työn nimi: Saa katsoa ! Kokemuksellinen oppiminen ja portfolio arvioinnin työvälineenä kansanopiston kuvataidelinjan opetuksessa

 

Lopputyössäni käsittelen kuvataideopiskelijoiden töiden ja oppimisen arviointia , sekä opiskelijoiden arviointitaitojen kehittymistä. Tavoitteena on portfolioarvioinnin ja kansanopiston kuvataideopetuksen kehittäminen opiskelijakeskeisemmäksi käyttämällä David Kolbin kokemuksellisen oppimisen mallia. Tutkimuksessani yhdistän grafiikanopettamisen kansanopistossa, kritiikin, töiden arvioinnin ja portfolion käyttämisen näiden tukena.

Tavoitteiden pohjalta asetin lopputyölleni seuraavat kysymykset

Lopputyöni jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esittelen portfolion tekemistä ja tavoitteita. opiskelijoiden töiden arvioinnin ja kritiikin eri näkökulmia ja tehtäviä yleisellä tasolla. Käsittelen konstruktiivista oppimisnäkemystä ja kokemuksellisen oppimisen mallia. Toinen osa sisältää opetuskokeilun , jonka pidin Kuusamon kansanopiston kuvataidelinjan opiskelijoille syyslukukaudella. Tässä osassa esittelen Kuusamon kansanopiston kuvataidelinjan opetussuunnitelman ja opiskelijoiden palautteen opetuskokeilun aikana tekemiini kyselyihin. Kolmannessa osassa kuvailen kolmen kokeilussa mukana olleen opiskelijan ajatuksia ja arviointitaitojen kehittymistä kurssin aikana.

Lopputyöni empiirisen aineiston kokosin portfolio - ja metalligrafiikan kurssilla. Tein opetuskokeilun aikana neljä kyselyä. Nauhoitin kokeilun aikana kaksi palautetilaisuutta. Haastattelin opiskelijoita ja opettajaa. Otin kokeilun aikana valokuvia luokassa. Pidin omaa päiväkirjaa kokeilun aikana. Aineisto sisältää myös opiskelijoiden portfolioista kerättyjä itsearviointeja. Aineiston olen käsitellyt kahdella tavalla. Ensimmäiseksi analysoin kaikkien opiskelijoiden vastukset kyselyihin. Toiseksi tutkin kolmen opiskelijan vastaukset kysymyksiin ja vertasin niitä muuhun aineistoon. Viitekehyksenä oli Kuusamon kansanopistoja sen opetussuunnitelma.

Tulokset

Opetuskokeilussa mukanaolleiden opiskelijoiden itsearvointitaidot kehittyivät kurssin aikana. Portfolion avulla tehtävä itsearviointi ja palautteenanto sopi useimmille opiskelijoille. Opiskelijat tarvitsivat eri tavoin annettua palautetta työskentelyn eri vaiheissa portfolioarvioinnin lisäksi. Kokemuksellisen oppimisen menetelmä soveltui hyvin metalligrafiikan opetukseen ja portfolion tekemiseen. Tutkimuksessa selvisi myös, että opiskelijat tarvitsevat ohjausta niin itsearvioinnin tekemisessä kuin sen kirjoittamisessakin.

  

 

Aineisto: 119 tekstisivua ,10 kuvaa,10 taulukkoa

Asiasanat: arviointi, itsearviointi, kritiikki, konstruktivismi, kokemuksellinen oppiminen, portfolio