Pvm: 22.03.1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Korkeamäki Ulpu Annikki

Työn nimi: KUORENI -opetuskokeilu kuvaamataidon ja tekstiilityön integraationa

 

Tutkimus sai alkunsa halustani hahmottaa käsityön opetuksen sivuaineopintoni osaksi taidekasvattajuuttani ja etsiä integraation mahdollisuuksia opetuskokeilussa.

Lukuvuonna 1997-98 järjestetty valinnainen "Minun kuoreni" -kurssi oli yhdistetty kuvaamataidon ja tekstiilityön kokonaisuus, jolle osallistuneet kuusi tyttöä opiskelivat 1.-3. vuottaan lukiossa. Kurssin alkupuoliskolla 'kuori-teemaa lähestyttiin keskusteluin ja yhteisten tehtävien kautta, joiden tekniikat ja materiaalit oli poimittu kummastakin oppiaineesta. Orientoivien tehtävien aikana ja jälkeen oppilaat suunnittelivat henkilökohtaiset projektinsa, joissa he taiteen ja käsityön keinoin käsittelivät kurssin aihetta ja teemaa omasta näkökulmastaan loppukurssin ajan. 'Kuorten' toteutuksen lisäksi kurssin. kokonaisuuteen kuului oleellisesti oppimisprosessia kuvaava portfoliotyöskentely. Tavoitteena opetuskokeilussa oli vuorovaikutuksellisen ja yksilöllisen reflektoin kautta lisääntyvä itsetuntemus ja -ymmärrys.

Taiteen ja käsityön välisen suhteen ohella merkittäväksi tutkimuskysymykseksi nousi pohdinta opettajuudesta ja oppimisesta. Opettamaan oppiminen ja oman opettajaidentiteetin pohdinta ja rakentaminen muodostuivat tärkeiksi teemoiksi.

Menetelmällisesti kyseessä oli toimintatutkimus, jossa opettaja tutkii omaa työtään ja käytäntöjään. Tutkimusaineisto muodostui opetuskerroilta nauhoitetuista ja litteroiduista keskusteluista, tutkija-opettajan ja oppilaiden reflektoinneista sekä oppimispäiväkirjoista, tapahtumien ja töiden valokuvista, oppilaiden portfolioista sekä heidän palautteestaan. Tutkimuksesta esiin nousseisiin kysymyksiin näkökulmia etsin kirjallisuudesta opetuksen, kasvatuksen, oppimisen, taiteen ja käsityön teorioista.

Tutkimuksen tulokset eivät sellaisenaan ole toistettavia tai yleistettäviä, sillä kyseessä oli tiettynä aikana ja tietyssä paikassa tapahtunut toiminta ja tietyt ihmiset. Uudessa kontekstissa kysymykset ja tulokset olisivat luultavasti toisia. Kysymysten yleisluontoisuus kuitenkin mahdollistaa niiden siirrettävyyden, jokainen lukija voi poimia niistä itselleen soveltuvat osat.

Taiteen ja tekstiilin, taidekasvatuksen ja käsityön opetuksen eroja ja yhtäläisyyksiä pohtiessani tulevan kasvattajan identiteettini selkiytyi. Voin olla itseäni jakamatta sekä taidekasvattaja että tekstiilityön opettaja yhtä aikaa. Molemmissa oppiaineissa kehittyy silmän, ajattelun ja käsien yhteistyö ja samalla tässä kokonaisvaltaisessa toiminnassa eheytyy koko ihminen, eikä käytetyllä materiaalilla tai tekniikalla sinänsä ole merkitystä. Taiteeksi toiminnan tekevät tekijän tietoisesti tavoittelemat henkiset sisällöt,. jotka ilmenevät teoksessa tulkintaa edellyttävinä merkityksinä. Näitä sisältöjä voi aivan yhtä hyvin liittää käsityönä ja esimerkiksi tekstiilimateriaalein toteutettuihin tuotteisiin, ei pelkästään toimintaan perinteisesti kuvataiteen alueella. Ehkä haasteena näkisin yleisesti entistä ilmaisullisemman asenteen käsityön opetukseen ja toisaalta kuvataiteen puolella suuremman kunnioituksen taitavaa materiaa" käsittelyä kohtaan.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: integraatio, taidekasvatus, tekstiilityö, taide, oppimisprosessi, opettajuus, itseymmärrys