Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Hyytiäinen Minna

Työn nimi: Kuvailmaisua pienryhmäkodissa

 

Lopputyöni on opetuskokeilu pienryhmäkodin kotikoulussa. Kokeilussa oli mukana kuusi yhdeksästä neljääntoista vuotiasta lasta ja nuorta, joista viisi oli poikia ja yksi tyttö. Opetustunteja oli yhteensä 40 yhdeltätoista opetuskerralla.

Lähestyminen käytännön pedagogiseen kokeiluun oli toimintatutkimuksellinen. Opetuksen edetessä kirjoitin tapahtumista ja ajatuksistani päiväkirjaa, reflektoin tapahtunutta ja pohdin havaintojeni ja reflektoin kautta etenemisen tapoja. Kokeilun päämäärä oli muistojen ja menneisyyden käyttäminen voimavarana kuvallisessa ilmaisussa oman itsen ja elämän tarinan vahvistamiseksi. Kokeilun edetessä päämäräksi muodostui sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen kuvailmaisun yhteydessä. Kirjallisessa lopputyöraportissa on johdannossa kuvaus aiheen ja sen valinnan taustoista. Lastensuojelu-kappaleessa on selvitys lastensuojelun pääperiaatteista sijaishuollonpiiriin tulevien lasten yleisistä ongelmista. Sosiaaliset taidot kappale määrittää käsitettä ja ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Keskeinen osa lopputyötä on kuvaus kokemusta sisältäen kuvailun pienryhmäkodista, kotikoulusta ja oppilaista. Kuvailmaisusta kertomisen yhteyteen' olen liittänyt oppilaiden tekemien töiden kuvia (yht. 24 kuvaa). Lopuksi työssä on pohdintaa sisältäen huomioita ja johtopäätöksiä kokeilusta.

Kokeilussa oppilaat piirsivät, maalasivat ja valokuvasivat .Vierailimme yhdessä myös taidenäyttelyssä.

Kokeilun tuloksena totesin olevan mahdollista kehittää sosiaalisia taitoja ryhmässä kuvailmaisun yhteydessä. Havaintojeni perusteella kaikkien oppilaideni taidot yhteisessä elämässä kehittyivät kokeilun aikana. Omalta kannaltani oli merkittävää tiedostaa kuinka monet tekijät vaikuttavat opetukseen pienryhmäkodissa.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti , jossa 24 kuvaa

Asiasanat: kuvailmaisu, lastensuojelu, sosiaaliset taidot