Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Tekijä: Grönholm Inari

Työn nimi: Portfolio oppimisen välineenä kuvataidekasvatuksessa

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää portfolion käyttöä kuvataiteen opetuksessa ja portfoliotyöskentelyn vaikutusta oppimiseen oppiaineessa kuvaamataito / kuvataide. Tutkimus on tapaustutkimus 7. luokassa yhden lukuvuoden aikana. Luokka oli kuvataideluokka ja sen tuntijako poikkesi tavanomaisesta, kahden viikkotunnin sijaan tunteja oli kolme. Lisäksi oppilailla oli mahdollisuus valita työpajoja.

Aineiston keräämiseen käytin triangutaarista menetelmää. Aineistoni koostuu kuvataideluokan portfolioista oppimispäiväkirjoineen ja itsearviointiosuuksineen, oppilashaastatteluista ja kuvaamataidonopettajan haastatteluista sekä vanhempien palautteesta lastensa kanssa käymistään portfoliokeskusteluista. Tutkimusotteeni on laadullinen. Oppimiskäsitykseni pohjaa Kolbin kokemukselliseen oppimiseen, jota M.Räsänen ja I.Sava ovat kehittäneet taidekasvatukseen ja se liittyy konstruktiiviseen ja situationaaliseen näkemykseen oppimisesta.

Tutkimuksessani ilmeni, että tuloksellisen portfoliotyöskentelyn edellytyksiä ovat opetussuunnitelman ja työsuunnitelman teemallinen rakenne, prosessiorientoitunut työskentely ja opettajan metodiset taidot. Opetussuunnitelman teemalliisuus auttaa oppilasta hahmottamaan työskentelyään osaksi kokonaisuuksia. Kuvataiteessa prosessiorientoituneisuus merkitsee pohtivaa työotetta kuten luonnosten tekoa ja valintojen perustelemista. Vuoden mittaisen ajanjakson aikana työn kokonaisuutta arvioidessani en havainnut oppilaiden valmiista töistä edistymistä yksittäisten töiden jatkumossa. Kuvan tekeminen vaatii useita taitoja, jotka ovat kompleksisia ja hitaasti opittavissa. Oppimista ilmeni sen sijaan työprosesseja tarkasteltaessa. Oppilaat pystyivät havainnoimaan oppimiaan taitoja yksittäisten töiden kohdalla ja he osasivat kertoa työ- ja ajatteluprosesseistaan. Kuvataideluokan oppilaat olivat innokkaita kuvantekijöitä, mutta he olivat haluttomia omien ajatusten ja tunteiden sanallistamiseen. Hiljaisen tiedon ( tacit knowledge ) suhde sanallistettuun tietoon osoittautui tärkeäksi tutkimuksessani. Oppimisympäristö vaikuttaa useiden tutkijoiden (E. Ropo, M. Rauste- von Wright, J. von Wright, P Ruohotie) mukaan oppimiseen ja transferiin oppimistapahtumassa. Ihminen havannoi ulkoista fyysistä ympäristöään sisäisten malliensa mukaan. Näiden sisäisten mallien tiedostamista tapahtui oppilaissa jonkin verran. Vanhempien osallistuminen lastensa portfoliotyöskentelyyn vahvisti kodin ja koulun yhteistyötä kuvataidekasvatuksessa.

 

 

Aineisto: Portfoliot, oppimipäiväkirjat, haastattelut, videot, valokuvat

Avainsanat: portfolio, kuvatidekasvatus, oppiminen, sanallistaminen