Pvm: 1999

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvataideopetus

Tekijä: Anttila-Kilponen Päivi

Työn nimi: Kuvistunti käytävässä

Opinnäytetyöni tehtävä on kehittää minua opettajan työssäni. Tähän tavoitteeseen pyrin tarkastelemalla työtäni omien oppilaiden keskuudessa Ruukin yläasteella. Tarkastelun ja kehittämisen kohteeksi olen valinnut oppilaiden kuvien näyttelyt, joita järjestän koulullani. Pohtiessani oppilaan oppimista ja opettamista oppilastöiden näyttelyssä, pääkysymykseksi muodostui, miten oppilaat oma-aloitteisesti kiinnostuvat omista ja muiden töistä koulun kuvataiteen näyttelyssä? Itseni kehittämisen mallina käytän David Kolben kokemuksellisen oppimisen mallia.

Opinnäytetyöhöni liittyy, opetuskokeilu oppilastöiden näyttelystä. Kohderyhmänä kokeilussa on Ruukin yläasteen kahdeksas d-luokka. Oppilaat osallistuivat kokeiluun tekemällä töitä näyttelyyn, kirjoittamalla omista töistään sekä tutustumalla näyttelykokonaisuuteen vastaten samalla kyselylomakkeeseen. Sen avulla keräsin tarvittavaa tietoa näyttelytöihin. sen merkityksestä, näyttelytilasta, oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja kiinnostuksesta näyttelytöihin.

Tätä kyselylomakkeella kerättyä aineistoa kuvailen ja analysoin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Tarkoituksenani on pohtia aihetta erittäin käytännön läheisesti. Aineiston analysointiin vaikuttaa oppilaiden asenne koulua ja koulunkäyntiä kohtaan. Tomas Ziehe teoksessaan Uusi nuoriso ja Kaarlo Laine teoksessaan Ameba pulpetissa valaisevat minulle yleisiä näkemyksiä tästä aiheesta.

Työni tarkoitus ei ole antaa itselleni eikä muillekaan kuvataideopettajille valmista mallia oppilastöiden näyttelyiden järjestämisestä. Aineistoni on ainutkertaista ja tulkinnallista eikä siitä pidä tehdä yleistyksiä. Tämä opinnäytetyöni on kuitenkin saanut minut huomaamaan millainen mahdollisuus oppilastöidennäyttelyt ovat kuvataideopetuksessa varsinkin kun haluan kehittää opettamistani oppilaiden itseohjautuvan oppimisen suuntaan.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: yläasteen kuvataiteen oppilastöiden näyttelyt, kokemuksellinen oppiminen, ladullinen tutkimus