Pvm: 12.09.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Vikström Krister

Työn nimi: Modern konst i moderna gudtjänst

 

Denna avhandling är en studie som behandlar spänningen mellan den moderna konsten och den nu framväxande moderna gudstjänsten. Det är två olika objekt som ställs emot varandra. Det ena är Silja Rantanens abstrakta konstverk i Tavastby kyrka och det andra är den nya gudstjänstreform som har vuxit fram under de senaste åren och tagit konkret gestalt i betänkandet "Gudsfolkets fest" samt i det nya Gudstjänstmaterial som överläts till Finlands ärkebiskop i augusti 1997. Avhandlingens uppgift är att presentera och analysera ovannämnda två objekt för att den vägen komma fram till de frågor som nämns på s. 4:

har den abstrakta konsten någonting att tillföra den medskapande gudstjänsten?

Vilken funktion kunde den abstrakta konsten ha i den nya medskapande gudstjänsten?

Vilka möjligheter ger denna konst, vad kunde vara nästa steg i utvecklingen?

 

Också källmaterialet består av två skilda block. Silja Rantanens konstverk utgör självklara forskningsobjekt och analyseras i deras konsthistoriska kontext. Dessutom bygger avhandlingen på det material som uppstått i sambandet med beställandet av konstverken och i samband med de diskussioner som har förts kring hennes konstverk. För gudstjänstens del har kommittébetänkandet "Gudsfolkets fest" utgjort en given referenspunkt. Också den moderna kyrkliga diskussionen kring den abstrakta konstens relation till gudstjänsten har dokumenterats och även de nya gudstjänstformulären ingår i källmaterialet.

Avhandlingen består av tre huvudsakliga delar (kapitel 2-4) av vilka de två första huvudsakligen koncentreras på Silja Rantanens konstverk. I kapitel två analyseras intentioner och förverkligande. Detta gäller både beställarens intentioner och Silja Rantanens intentioner, dessutom presenteras konstverkens innehåll bildanalytiskt.

I kapitel tre behandlas reaktionerna på dessa konstverk. Detta sker i ett historiskt perspektiv och i avhandlingen påvisas att kampen kring Silja Rantanens konstverk inte är något nytt i kyrkans långa historia. I en avslutande s k spontan reaktionstolkning läggs grunden för en djupare förståelse av konstverk av detta slag.

I det fjärde kapitlet påvisas att Silja Rantanens konstverk vinner i betydelse och förståelse när man ställer dem i relation till intentionerna i den förnyade s k medskapande gudstjänsten. Genom att tillämpa begreppsparet det öppna och det slutna budskapet vill avhandlingen peka på en utväg framåt när det gäller besvarandet av de frågor som ställdes inledningsvis. De möjligheter som härvid öppnar sig diskuteras i avhandlingens slutord.

 

Aineisto: 90 sidor skriftligt arbete

Asiasanat: abstrakt konst, modern gudstjänst , bild/textanalys