Pvm: 27.03.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Vase Petri

Työn nimi: Mistä kuvat tulevat? Lastenkirjan tekstin ja kuvituksen välisen yhteyden tarkastelua

 

 

Tarkastelen tässä työssä, miten lastenkirjakuvituksen syntyyn ja tulkintaan vaikuttavat tiedostetut ja tiedostamattomat intertekstuaalisuudet, eli tekstienvälisyydet. Tätä tutkin strukturoimalla itse tekstin, josta kuvitus on saanut alkuunsa. Vertaan tekstin semioottisia ja symbolisia merkityksiä kuvissa havaittuihin; ja tarkastelen mitä semioottisia ja symbolisia koodeja kuvittaja käyttää tekstin luomien mielikuviensa välittämiseen.

Työn johdannossa pohdin erilaisten tekstien aiheuttamien mielikuvamuodostamisen vaikutuksia niin opetustyössä kuvataidekoulussa, kuin yleisemmin. Pohdin miten ja miltä pohjalta mielikuvat muodostuvat ja miten sitä voisi tutkia.

Tutkimusaineistonani oli tekemäni inventaario Hannu Tainan kirjakuvituksista vuosilta 1968 - 1996. Aineistosta valitsin yhden kuvan analyysia varten tekstinsä kanssa.

Tekstissä pohdin mikä on kuvituskuva ja miten kuvituskuva suhteutuu tekstiinsä. Vertailen miten kuvituskuva eroaa taidekuvasta välittäessään katsojalle aivan toisenlaisia odotuksia ja merkityksiä, kuin taidekuva. Tämän jälkeen tarkastelen tekstin ja kuvan suhdetta kuvitetussa kirjassa.

Voidakseni tarkastella analysoitavaa kuvaa tekstistä käsin, perehdyin muutamiin kidallisuustieteen metodeihin, eli intertekstuaalisuuteen ja strukturalismiin. Nämä johtivat minut tarkastelemaan myös semiotiikan - ja kuva-analyysiäni varten myös ikonografian menetelmiä. Analyysimallini rakensin Gustaf Cavalliuksen satukirjakuvitusten analyysimallin ja pelkistyneimmin Gert Z. Nordströmin lähianalyysimallin päälle.

Yhden kuvan valintaan koko 978 kuvan aineistosta vaikutti se, että jouduin analyysissäni purkamaan sekä tekstin että kuvan aivan rakenneosiinsa, jotta pystyin tarkastelemaan eri elementtien välittämiä symbolisia ja semanttista merkityskoodeja. Näiden koodien avulla pääsin aavistelemaan mitä intertekstuaalisuuksia tekstissä ja kuvituksessa on havaittavissa, ja miten ne välittyivät.

Voidakseni analysoida kirjan yhden kuvan, jouduin tarkastelemaan koko kirjan tekstiä. Ei riitä, että analysoi vain sen tekstikohdan, joka on kuvaan rinnasteinen. Sekä kuva että tekstikohta sisältävät viittauksia edelliseen tekstiin ja pitävät myös sisällään odotuksia tulevasta. Kuvitettua kirjaa pitäisi tarkastella kokonaisuutena, eikä vain joko tekstistä tai kuvituksesta käsin. Huomasin kuitenkin, että kuvituksen- ja tekstin tulkinnoista voi olla vaikeuksia luoda täysin yhtenäistä synteesiä, jos kuvitus on yhtä lailla kuvittajan tulkinta tekstistä kuin lukijankin.

 

 

Aineisto: Paradox-tietokanta Hannu Tainan kirjakuvituksista vuosilta 1968-1996

Asiasanat: lastenkirjakuvitus, intertekstuaalisuus, strukturalismi, ikonografia, semiotiikka, kuva-analyysi