Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Sandelin Taina Anneli

Työn nimi: Terapeuttinen kuvataidekurssi lähihoitajaopiskelijoille

 

Tein käytännön pedagogiikkaan liittyvän lopputyön. Opetin Espoon terveydenhuolto- ja sosiaalialan oppilaitoksessa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavia nuorisoasteen lähihoitajaopiskelijoita. Minulle annettiin opetettavaksi aineeksi kuvallinen ilmaisu, ja sisällöksi kuvataideterapia ja värit. Koska en ole kuvataideterapeutti, otin lähtökohdakseni terapeuttisuuden yleisemmin. Opetin oppilaitoksessa viittä (5) eri ryhmää, joista neljäs oli tutkimukseni varsinainen kohderyhmä. Tutkimusryhmän opiskelijat olivat iältään 19-40 vuotiaita. Ryhmässä oli 14 opiskelijaa (kaksi miestä, 12 naista). Tutkimuksen kohteena oli opiskelijoiden kriittinen suhtautuminen omaan kuvalliseen ilmaisuunsa. Tavoitteenani oli muuttaa tätä positiivisempaan suuntaan. Halusin tietää, pystyisinkö herättämään heissä kiinnostusta terapeuttiseen kuvan tekemiseen. Arvioin myös omaa opettamistani kurssin aikana.

Suunnittelin opetusohjelmani ja toteutin sen ryhmän kanssa. Kurssi oli lyhyt, 14 tuntia. Valitsin ryhmästä kaksi keskenään mahdollisimman erilaista avain- opiskelijaa. Taltioin opetustilanteet videoimalla ja äänittämällä nauhurille. Havainnoin opetustilanteissa erityisesti avainopiskelijoitteni olemista ja tekemistä kurssilla. Valokuvasin avainopiskelijoiden työt. Osa ryhmän jäsenistä teki hyvin samanlaisia kuvia, näistä valitsin yhden edustamaan tyypillistä lähestymistapaa. Kuvasin myös muutamia käsittelytavoiltaan poikkeavia töitä. Teetin opiskelijoilla kirjalliset kyselyt, joilla kurssin aluksi pyrin kartoittamaan heidän lähtötietojaan terapeuttisesta kuvan tekemisestä, ja lopuksi nähdäkseni oliko mikään muuttunut: oliko heissä tapahtunut kriittisyyden purkautumista suhteessa omaan taiteelliseen ilmaisuun?

Opiskelijoiden osallistuminen työskentelyyn sekä heidän vastauksensa kyselyihini tukivat käsitystäni kurssin aikaansaamasta positiivisesta muutoksesta: jokainen heistä tunsi onnistuneensa kurssin aikana tehdyissä tehtävissä.

Tämän osuuden jälkeen kävin läpi erilaisia mahdollisuuksia opettaa aikuisopiskelijoita. Pohdin myös, miten ko. oppilaitoksen terapeuttinen kuva- ilmaisun kurssi voisi teoreettisesti rakentua loogisemmin. Lopuksi pohdin omaa opettajuuttani ja aikuisten opettamiseen liittyviä ongelmiani ja sitä, kuinka jatkan aikuisopiskelijoiden opettamista tästä eteenpäin.

 

Asiasanat: terapeuttinen kuvailmaisu, terapeuttisesti painottuneen kuvan ohjaaminen, kriittisyyden purkaminen, aikuisopetus