Pvm: 1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Nuutinen Kari

Työn nimi: Arviointi taideopetuksen ja oppimisen kehittämisen välineenä

 

Lopputyöni lähtökohta on tutkia ja kehittää opetuksen arviointia taideopettajien koulutuksen yhteydessä.

Taideteollisessa korkeakoulussa opetuksen arviointi suoritetaan tavallisesti kurssin loputtua lomakearviointia käyttäen. Tällainen arviointi on jälkikäteen toteavaa, mistä syystä opettajan mahdollisuudet vaikuttaa opiskelijan oppimiseen ovat vähäisen. Riippumatta siitä oliko kysymyksessä positiivinen tai negatiivinen palaute opettajalle itselleen jää avoimeksi paljon kysymyksiä sen suhteen, mitkä ovat olleet opiskelijoiden arviointien kriteerit ja mihin tekijöihin arvioinnit todellisuudessa perustuivat.

Lopputyöhöni liittyvä tutkimusaineisto käsittää lukuvuosina 1995/1996 ja 1996/1997 Taiteilijoiden pedagogisen koulutusohjelman ensimmäisten vuosikurssi- en opiskelijoiden kirjoittamat arviot eri lähiopetusjaksojen opetuksesta sekä niihin liittyvät kirjalliset reflektioni.

Yhdistän lopputyössäni erilaisia laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja. Raportissa voi "kuulla" saman aikaisesta aineiston, tutkijan ja teorian äänet.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1 . Miten opetuksen arviointi voisi kehittää ja vahvistaa opiskelijan perustehtävää eli opiskelua ja oppimista ?

2. Miten opetuksen arviointi tukisi opettajan perustehtävää eli opetusta ja opetuksen kehittämistä ?

3. Miten opetuksen arviointi voisi olla osa korkeakoulun ja koulutusohjelman perustehtävää eli opetuksen antamista, tutkimista ja kehittämistä ?

Tutkimuskysymykset heijastuvat aineistoon tiedon, tajunnan ja reflektion käsitteiden kautta. Ne nostavat esiin merkitysperspektiivien, situationaalisuuden ja vuorovaikutuksen merkitykset arviointiprosessissa.

Reflektoivaa arviointimenetelmää käyttämällä mahdollistuu opiskelijoiden itseään kiinnostavien ja heidän oppimistaan edistävien pedagogisten näkemysten esiin nostaminen ja työstäminen. Tästä johtuen arviointiprosessista muodostuu temaattisesti etenevä, olennaisesti muuhun opiskeluun liittyvä oppimisprosessi. Opetuksen kannalta merkitykselliseksi muodostuu opettajan ja opiskelijaryhmän vuoro- vaikutus. Reflektoivan arviointimenetelmän käyttö nostaa esiin myös kysymyksen korkeakoulujen ja koulutusohjelmien toiminnan periaatteiden ja tavoitteiden sekä näihin liittyvien perusteluiden tutkimisen osaa opetuksen arvioinnin kautta tapahtuvaan opetuksen kehittämistyötä.

 

 

Aineisto: Lopputyökirja

Asiasanat: reflektoiva arviointimenetelmä, merkitysperspektiivit, situationaalisuus ja vuorovaikutus