Pvm:1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kallio Tapani

Työn nimi: Yksityisalue - miehen puhetta kuvina

 

 

Lopputyössäni lähdin tarkastelemaan miesidentiteettiäni. Työni on jatkoa kuvataideterapian syventymiskohteelleni. Identiteettiä ja sen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä pohdin miestutkimuksen, psykologian ja kuvataideterapian käsittein. Identiteetti eli kokemus minästä muokkautuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Voimakkaasti visualisoituneessa yhteiskunnassamme mediat luovat uusia roolimalleja, joihin yksilö joutuu ottamaan tietoisesti tai tiedostamattomasti kantaa. Keskustelu sukupuolirooleista ja erityisesti mieheydestä kiinnitti huomiotani. Lisäsin tietojani maskuliinisuudesta haastattelemalla veljiäni sekä osallistumalla miesryhmien toimintaan. Miesryhmissä keskityttiin nimenomaan miesten keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Intensiivisessä kuvantekoprosessissani tarkastelin identiteettiäni kokeilemalla ilmaisullista menetelmiä, joissa kokonaisuuden tunne, reflektiivisyys, emootiot, mielikuvat ja vuorovaikutus kuvina ja puheena korostuvat. Materiaalivalinta mahdollisti nopeatempoisen työskentelyn, jolloin sain maalauksiini joitain hetkellisiä elämyksiä ja ajatuksia sattuman ja leikkimielisyyden saattelemana. Kuvissani maalasin itseäni ulos näkyväksi ja samalla mursin sisäisiä muurejani. Kuvani olivat esillä näyttelynä tammikuussa 1998.

Teksti pohjautuu pääosin tekemäni päiväkirjamerkintöihin, joissa kuvailen lähinnä taiteellista työskentelyäni, miesten puhetta ja puhumistapaa oman kokemukseni ja kuvieni avulla. Omien lähtökohtien pohdinta, tunteiden ja kokemusten purkaminen kuviksi fyysisen konkreettisen toiminnan avulla lisäsi itsen ymmärtämistä. Keskustelin kuvistani veljieni ja miesryhmän kanssa. Keskustelemalla miesten kanssa muokkasin minuuttani, loin maailmankuvaani ja uutta kieltä. Töitäni tarkastelin lähinnä kuvatarinoitteni kautta. Kuvieni sanallistaminen ja niiden avulla kokemukseni jakaminen opetti puhumaan ja kuulemaan. Olen pyrkinyt löytämään ajattelutavan, jossa yksilö tuo esille kokemusta sisältä päin turvallisemmassa ja sallivammassa ympäristössä. Stereotyyppisten ajattelumallien kyseenalaistaminen tuo avaramman näkökulman mieheksi kasvamiseen. Puheen muuttuminen avoimemmaksi, kokemuksia ja tunteita kuvaavaksi piirtää identiteetin ääriviivoja.

 

Aineisto: Maalaukset ja teksti

Asiasanat: mies, identiteetti, kuvataideterapia, taidekasvatus