Pvm:23.02.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Hyttinen Päivi

Työn nimi: Matka mediaan. Kuvitella vuosisata - demon visualisointi, käyttöliittymänsuunnittelu ja testaus opintoprojektina

 

Matka mediaan on yli kaksi vuotta kestänyt oppimisprosessi multi- ja hypermediaan: mitä ne ovat, mitä niillä voi tehdä ja miten niitä tehdään? Kysymyksiä ratkoin uusien medioiden opiskelua kehittävässä opintoprojektissa, joka alkoi Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla keväällä 1995. Projektin tavoitteena on ollut opetusrompun tekeminen taidekasvatuksen historiasta. Syksystä 1995 asti olen toiminut sen yhtenä visualisoijana ja käyttöliittymän suunnittelijana, opiskellen tekemällä multi- ja hypermediaa. Tavoitteenani on ollut toimivan ja tarkoituksenmukaisen visualisoinnin ja toiminnan luominen ohjelmaan. Työn alussa olivat tietotaitoni multi- ja hypermediasta ja sen tekemisestä alkeelliset, joten asennoiduin tekemään opettajien valmiiksi osittamaa ryhmätyötä. Työ onkin syntynyt ryhmätyönä, mutta työkulttuurissa jossa hioimme työskentelytapoja, suunnitelmia ja päätöksiä yhdessä. Työtapa muokkasi roolistani vastuullisen ja toimin projektissa yhtenä ohjaajana.

Projektiryhmä sai syksyllä 1996 valmiiksi demon, jonka analysointiin keskityn lopputyössäni. Työ koostuu produktio-osasta ja kirjallisesta raportista. Produktio-osa sisältää demon ja raportissa olevat luonnokset. Kirjallisessa raportissani erittelen, kuvailen ja perustelen demon visualisointia ja käyttöliittymää: miksi demo näyttää siitä kuin näyttää, miksi se toimii niin kuin toimii ja mistä ideat asioiden toteuttamiseksi syntyivät. Katselen asioita omasta oppimisprosessistani käsin. Raportti sisältää myös käyttäjätutkimuksen, jonka tein demosta syksyllä 1996 ja keväällä 1997. Sen antaman palautteen, demon tekemisestä saadun kokemuksen ja uuden työryhmän voimin on projektia jatkettu. Uusi tuotantovaihe, jossa olen jatkanut yhtenä visualistina, alkoi keväällä 1997. Uudet suunnitelmat ovat esillä työni viimeisessä luvussa.

Keskeinen oppi demon tekemisessä oli se, että tärkeintä ei ole väline, vaan mitä sillä voi tehdä. Uusien medioiden keskeisin piirre on monipuolisessa vuorovaikutteisuudessa. Demon tekeminen ryhmätyönä opetti sen, että useita eri vaiheita sisältävän toteutuksen onnistumiseksi on myös työhön luotava selkeä säännöstö, josta pidetään kiinni.

 

Aineisto: Kuvitella vuosisata - demo cd-rom ja kirjallinen raportti

Asiasanat: multimedia, hypermedia, graafinen suunnittelu, käyttöliittymä, opintoprojekti, oppimisprosessi, ryhmätyö, käyttäjätutkimus