Pvm:11.12.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Hohti Minna Leena

Työn nimi: Monikulttuurisuus kuvina. Ala-asteen Kuvaamisen taito-oppikirjasarjan kuvitus

 

Lopputyön tutkimusongelma on se, mitä taidenäkemystä ja millaisia monikulttuurisuuden sekä kansainvälisyyskasvatuksen piirteitä ala-asteelle suunnattu, 1980-luvulla julkaistu Kuvaamisen taito -kirjasarja edustaa. Kirjasarja on valittu otokseksi vuoden 1970 jälkeen ala-asteelle suunnatuista kuvaamataidonopettajan oppaista ja oppilaankirjoista. Tarkastelun kohteena ovat modernismin ja jälkimodernismin keskeiset piirteet sekä monikulttuurisuus, joka on yksi jälkimodernismin piirre. Työvälineinä tässä tutkimuksessa ovat Arthur Eflandin, Kerry Freedmanin ja Patricia Stuhrin (1996/1998) esittelemät modernismin kymmenen piirrettä sekä jälkimodernistisen taidekasvatuksen piirteet. Kansainvälisyyskasvatusta tarkastellaan 1970-luvulla ilmestyneiden POPS-oppaiden ja monikulttuurisuutta Ceran luokituksen avulla (Efland et al. 1998, s. 104). Luokitus perustuu Grantin ja Sleeterin ajatuksiin monikulttuurisuuden tasoista. Lopputyö on ollut eräänlainen vastaus Eflandin, Freedmanin ja Stuhrin asettamaan kysymykseen jälkimodernistisesta taidekasvatuksesta. Tällainen keskustelu on ollut vähäistä Suomessa.

Lopputyö rakentuu johdanto- ja analyysiosasta. Johdannossa esitellään teoreettinen viitekehys ja tarkasteltavat oppikirjat. Analyysiosuudessa tarkastellaan Kuvaamisen taito -opettajan kirjojen ja Puuhavihkojen kuvituksia. Kuva-analyysi perustuu Terry Barrettin (1994) malliin, jonka vaiheet ovat kuvailu, tulkinta ja arvottaminen. Analyysiosa rakentuu viidestä monikulttuurisuuden piirteestä, joita ovat rotu, ikä, sukupuoli, luokka ja ruumiilliset poikkeavuudet. Länsimaiden ulkopuolisesta kulttuurista ja länsimaisesta kulttuurista on valittu esimerkkikuva jokaiseen monikulttuurisuuden kohtaan. Länsimaiseen ja länsimaiden ulkopuoliseen kulttuuriin perustuvan jaon pohjana on maantieteellinen luokitus. Myös taidekäsityksestä on otettu kaksi esimerkkikuvaa. Kirjasarjassa esiintyi sekä modernismin että jälkimodernismin piirteitä. Valitut kuvat olivat suurimmaksi osaksi modernistisia. Kuvista löytyi myös jälkimodernistisia piirteitä.

 

Aineisto: Tutkielma

Asiasanat: Taidenäkemys, modernismi, jälkimodernismi, ala-aste, kuva-analyysi, kansainvälisyyskasvatus, monikulttuurisuus, POPS-oppaat, oppikirjat, kirjan kuvitus