Pvm: 08.04.1998

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Esko Maija

Työn nimi: Havaintoja taidekasvatuksesta Uuden-Seelannin kouluissa

 

 

Lopputyöni on raportti havainnoistani Uuden-Seelannin taidekasvatuksesta. Kuvaamataidon asema kouluissa on tasavertainen muiden oppiaineiden kanssa. Pakollisten aineiden pieni määrä mahdollistavat oppilaan keskittymisen kuvaamataitoon. Oppiaineet on integroitu ja siksi opetuksessa pyritään antamaan kokonaiskäsityksiä opetettavista asioista. Opettaja selkeyttää sanallisesti kuvaamataidon tuntien sisältöä ja perustelee tunnilla annettavien tehtävien tarkoitusta. Töiden arviointiperusteet ja arvosanassa vaadittavat osa-alueet määritellään tarkasti. Tehtävät ovat haastavia, niistä suoriutuminen vaatii paneutumista ja harjoittelua. Työskentelypäiväkirjan laatiminen oppilaalle on pakollista. Siihen kirjataan prosessin aikana syntyneitä asioita. Oppilas opetetaan arvioimaan ja analysoimaan tekemäänsä.

Työ perustuu saamaani käsitykseen Uuden-Seelannin kouluista ja kuvaamataidonopetuksesta niissä. Vierailin kouluissa, seurasin opetusta ja tarkastelin oppilastöitä. Keskustelin oppilaiden ja opettajien kanssa. Dokumentoin vierailut päiväkirjamuotoon. Menetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia. Rajasin työni käsittelee kuvaamataidonopetusta ylä-asteella ja lukiossa.

Analysoin työssäni muistiinpanoja, keskusteluja, oppimateriaalia, havaintoja sekä lukemaani tietoa. Se perustuu omiin kokemuksiini oppilaana uusiseelantilaisessa koulussa ja kouluvierailuista syntyneisiin näkemyksiin kuvaamataidonopetuksesta. Työn ensisijaisena tavoitteena on välittää tietoa toisenlaisesta koulukulttuurista ja kuvaamataidonopetuksesta. Tutkimusaineistostani nousee kuvaamataidonopetuksen kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita: koulujen eriarvoisuus, opetuksen eheyttäminen, kuvista puhuminen, Port-folioarviointi sekä monikulttuurisuus.

Aloitan työni lyhyellä selvityksellä Uudesta-Seelannista ja sen kulttuurista. Selvitän pääpiirteittäin maan koulujärjestelmän rakenteen ennen siirtymistä koulukokemusten kuvauksiin. Yhteenvedossa pohdin havainnoistani välittyneitä tärkeiksi muodostuneita asioita.

Aineisto: haastattelut, kuvat ja kirjallinen materiaali

Asiasanat: taidekasvatus, Uusi-Seelanti