Pvm: 1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Rapinoja Johanna

Työn nimi: Havahdu - musiikin - ja kuvaamataidonopetuksen integrointia

Työ käsittelee helsinkiläisessä lukiossa keväällä 1995 pidettyä musiikkia ja kuvaamataitoa integroivaa kurssia. Kurssilla oli 16 oppilasta sekä musiikin ja kuvaamataidon opettajat Siihen sisältyi viikonlopun mittainen leirikoulu ja sen jälkeen kohden kuukauden aikana ryhmissä voimistelut lopputyön Kurssilla havainnoinnin musiikin ja kuvan aika- ja tilaominaisuuksia.

Tutkimuksen tarkoituksena oli havainnointia yhtä musiikkia ja kuvaamataitoa integroivaa kurssia ja selvittää oppilaiden kokemuksia kumistaja taideaineiden integroinnista. Tutkimusaineisto on kerätty osallistuvan havainnoinnin ja teema- haastattelujen avulla.Tutkimuksen teoriataustassa käsitellään musiikin ja kuvan suhdetta aikaan ja tilaan

Haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että kurssin seurauksena useimpien oppilaiden käsitykset musiikista, kuvasta ja niiden yhdistämisestä laajentuivat Kurssilla oli looginen rakenne, jota kaikki oppilaat eivät kuitenkaan selkeästi havainneet. Taiteellisen projektin toteuttamisen ja taiteellisen oppimisen lisäksi ryhmätyön opettelu oli monelle oppilaalle merkittävä osa kurssin antia.

Kurssin seurannan tuloksena oli selvää, että tämäntyyppiset kurssit ovat hyvin merkityksellisiä niin oppilaille kuin opettajillekin. lntensiivinen työskentely inspiroivassa ympäristössä vapauttaa ilmaisua edistää itsetuntemusta ja luottamusta sekä kehittää sosiaalisia taitoja. Opettajilta edellytetään laajempia valmiuksia kuin ainekohtaisessa opetuksessa sekä huomattavaa lisätyömäärää.

 

 

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: taideaineiden integrointi, taidekasvatus, aika ja tila, ryhmätyöskentely