Pvm: 1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Pusa Tiina Terhikki

Työn nimi: Ilmaisua näkyvissä, taidekasvattajuuden muovautuminen

 

Lopputyö Ilmaisua näkyvissä. taidekasvattajuuden muovautuminen, käsittelee subjektiivisesta näkökulmasta lopputyöntekijän kasvuprosessia taidekasvattajaksi. Prosessia jäsentelee pääkysymykset: mitä on ilmaisu. mitä on oppiminen ja opettaminen? Aluksi kysymyksen asettelu oli: millaista oppimista tapahtuu Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston kokonaisilmaisun, työpajassa syksyllä 1995? Oppimisen arviointi osoittautui mahdottomaksi heti kurssin päätyttyä, minkä takia kysymykset asetettiin osittain uudestaan.

Tutkimusmenetelminä on työpajalaisten oppimista käsittelevässä osuudessa kyselyt ja haastattelut. Teoria osuus on rakentunut käytännön havaintojen ja kirjallisuuden pohjalta. Lopputyön oppimista käsittelevässä osuudessa luodaan katsaus taiteellisesta oppimisesta, produktio- ja prosessikeskeistä työskentelystä. konstruktivismista ja kokemuksellista oppimisesta. Ilmaisu-osio rakentuu pääasiassa lopputyöntekijän oman ilmaisukolmion varaan Ilmaisu on lopputyön viitekehyksessä määritelty sisällön, tarpeen ja rohkeuden muodostamaksi ilmiökokonaisuudeksi. Opettajuuden ja taidekasvattajuuden käsittely on sivuroolissa, mutta kiteytyy oppimisen ja ilmaisun ohella johtopäätöksiä -luvussa lopputyöntekijän omaksi taidekasvatusmanifestiksi. Manifesti on rakentunut syklimäiseksi. kuten työssä esitellyt kokemuksellisen oppimisen teoriat. prosessi- keskeinen työskentelymalli ja aistihavainnoista merkityhavaintoihin siirtymisen kuvauskin. Manifestin opettamiselle ja omalle taiteelliselle ja teoreettiselle työskentelylle on kulminoitunut viisi vaihetta: 1) etsin, 2) havainnoin. 3) tarkennan, 4) sovellan ja 5) selkiytän ja ohjaan. Manifesti on esitetty yksikön ensimmäisen persoonan aktiivin preesensissä, koska se on lopputyöntekijän oman taidekasvattajuuden jäsentelyväline.

Tekstiosuuden lomassa kulkee sarjakuva kommentoiden varsinaista työtä.

 

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: Ilmaisu, kokemuksellinen oppiminen, taiteellinen oppiminen, prosessi - ja produktiokeskeisyys, konstruktivismi, taidekasvattajuus