Pvm: 13.03.1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Puro - Aunola Joanna Maarika

Työn nimi: Raportti kuvan ja musiikin tekemisen integraatiokokeilusta 4-6 - vuotiaille lapsille

 

Työni on raportti kahdesta pedagogisesta musiikkia ja kuvan tekemistä integroivasta opetuskokeilusta sekä siihen liittyvästä pohdinnasta. Nämä kokeilut tehtiin yhteistyössä Sibelius-akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijan kanssa. Raporttien kautta pohdin opetuskokeilujemme onnistumista sekä mielekkään integroinnin mahdollisuuksia kuvan ja musiikin välillä. Lisäksi pureuduin parityöskentelyn haasteisiin ja hyötyihin. Edelleen etsin vastauksia kysymykseen millainen olen opettajana ja miten kehityin näiden opetuskokeilujen kautta.

Tutkimusmenetelminäni käytin kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä dokumentointivälineitä: Päiväkirjaa, äänitettyä materiaalia sekä diakuvia.

Työssäni määrittelin opetuskokeiluillemme oleellisia käsitteitä, kuten taidekasvatus, varhaiskasvatus, kuvataidekasvatus, musiikkikasvatus sekä taiteiden välinen integraatio. Esittelin myös 4-6-vuotiaan lapsen kehitystasoa sekä opetuksemme suunnitteluun vaikuttaneita tekijöitä.

Opetuskokeilut osoittivat, että kuvan ja musiikin yhdistäminen mielekkäästi opetuksessa on opettajalle vaativa haaste ja toisaalta integraatio yleensä voidaan kyseenalaistaa koska musiikki pääsääntöisesti liikkuu ajassa ja kuvaamataito ei. Taiteenlajeina ne ovat hyvin erilaisia.

Parityöskentely ja oma opettajuus ovat tämän työn valossa valtavia henkisen kasvun ja oppimisen paikkoja. Näiden lisäksi opin 4-6-vuotiaista lapsista, heidän opettamisestaan sekä heidän oppimisestaan. Alle kouluikäisten lapsien opetuksessa huomaa kateederiopetusmaneerien murtamisen tärkeyden. Tulevaisuudessa pystyn käyttämään hyväkseni näiden kokeilujen antamia valmiuksia, mitä erityisesti tulee motivoivan oppimisympäristön luomiseen, lapsikeskeisyyteen ja lapsen kykyyn luoda kuvia kokonaiskehityksensä lisäksi.

 

Aineisto: Kirjallinen työ

Asiasanat: Integraatio, taidekasvatus, varhaiskasvatus, opetuskokeilu