Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Miettinen Paula

Työn nimi: Kauneus jalostaa - Anna Sahlstén taiteilijana, piirrustusopettajana ja Piirrustusopettajayhdistyksen puheenjohtajana

 

Anna Sofia Sahlstén (1859-1931)oli taidemaalari ja piirustuksenopettaja. Hän oli keskeinen hahmo Piirustusopettajayhdistyksen toiminnassa ensimmäisen parinkymmenen vuoden ajan. Hän vakiinnutti piirustusopettajien ammattiyhdistystoiminnan Suomessa.

Sahlstén opiskeli taidetta Helsingissä ja Pariisissa. Hänen aihepiirinsä ja tyylinsä liittyivät realismin ja naturalismin perinteeseen, eivätkä juuri muuttuneet hänen taiteilijanuransa aikana.

Reaktiona teollistumisen aiheuttamaan esteettiseen kurjistumiseen virisi 1800- ja 1900- lukujen taitteessa ns. taidekasvatusliike. Se halusi parantaa ihmisten esteettisen ympäristön laatua ja kasvattaa yleisön makua taiteen ja taideteollisuuden keinoin. Suomeen taidekasvatus- liikkeen vaikutteet tulivat lähinnä Saksan kautta, missä pyrittiin uudistamaan koulujen piirustus- opetusta. Liike ei saanut yhtenäistä teoreettista pohjaa.

Anna Sahlsténilla oli kutsumus opettajantyöhön. Vuonna 1906 hän perusti Piirustus- opettajayhdistyksen taidekasvatusliikkeen innoittamana. Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita olivat oppiaineen aseman parantaminen, opetuksen sisällöllinen uudistaminen ja piirustusopettajien koulutuksen kehittäminen. Yhdistys sai aikaan parannusta em. asioihin Anna Sahlsténin puheenjohtajakaudella , mikä oli suureksi osaksi Sahlsténin yritteliäisyyden tulosta. Yhdistyksen jäsenet pitivät itsensä ajan tasalla ulkomaisten julkaisujen, kansainvälisten kongressien sekä kotimaisten kurssien ja yhdistyksen oman julkaisun, Stylus-lehden kautta.

Anna Sahlstén oli yhdistyksen keulahahmo ja "sielu". Aikalaisten mukaan hän oli "kasvattanut" kokonaisen opettajapolven yhdistyksen kautta. Hän oli myös jäsenenä komiteassa, jonka senaatti Piirustusopettajayhdistyksen aloitteesta asetti v. 1908 pohtimaan lyseoiden ja tyttö- koulujen piirustusopetuksen ja -opettajakoulutuksen uudistamista . Komitean mietinnön näkemyksessä piirustuksenopetuksen tarkoituksesta oli keskeistä ympäröivän todellisuuden tietoisen havainnoimisen kyky, luonnon ja taiteen kauneudesta nauttimisen kyky. Kuvaamistaidon harjoittaminen oli syrjäytynyt entisestä keskeisestä asemastaan. Mietinnön määritelmä vastasi Anna, Sahlstédin omaa näkemystä. Näitä periaatteita hän noudatti opettajantyössään, joka kaikkineen kesti 46 vuotta. Sahlstén säilytti opetuksessaan myös joitakin tehtävämuotoja akateemisesta taideopetuksen perinteestä, johon taidekasvatusliike oli tehnyt eroa.

Sahlstédin käsitykset taiteesta ja piirustuksenopetuksesta selittyvät hänen maailmankuvansa kautta, niiden keskiössä on luonnon kauneuden palvonta. Hän edusti 1800-luvun idealismia , jossa todellisuus nähtiin ehyenä, harmonisena, merkityksellisenä ja kauniina, ja jossa pidettiin mahdollisena jalostaa ihmistä kasvatuksen avulla kohti korkeampaa moraalista elämää. 1900- alun puhkeava modernismi ilmensi maailmankuvan muutosta, joka voidaan nähdä syynä taidekasvatusliikkeen laantumiselle.

Anna Sahlstén oli pidättyväinen, mutta pidetty ja luotettu ihminen. Hän sai paljon aikaan toimeliaan elämänsä mittaan, muttei tehnyt itsestään numeroa. Aikalaiset näyttävät mielellään myöntäneen hänen ansionsa.

 

 

Aineisto: Kirjallinen tutkielma

Asiasanat: Anna Sahlstén , Piirrustusopettajayhdistys, taidekasvatusliike, taidekasvatuksen historia