PVM: 1997

Osasto: Taidekasvatuksen osasto

Koulutusohjelma: Kuvaamataidon opetus

Tekijä: Kaltila Leila

Työn nimi: Askelia kohti kuolemaa

Lopputyöni on taiteellinen lopputyö. Se koostuu maalauksista, jotka olivat esillä Galleria Atskissa 25.11- 20.12.1996, ja kirjallisesta raportista, joka kertoo maalausprosessista. Työssäni pohdin kuoleman merkitystä elämässäni. Lähtökohdan muodostivat kokemukseni kuoleman läheltä. Maalausprosessin aikana keskeiseksi nousivat läheiseni itsemurha-aikeet ja vanhempieni elämän rajallisuus. Maalauksissani puran naisena olemisen tuntoja ja niitä voimia, jotka vaikuttavat elämäämme ja kuolemaamme. Näiden vaikutusvoimien kautta siirryn yksityisestä kuolemasta yleiseen, yhteisölliseen kuolemaan.

Kirjallisessa osuudessa olen käyttänyt työskentelytapaa, jota Martin Heidegger kuvaa tien tekemiseksi. Siinä ei ole valmista metodia, vaan tie muotoutuu kuljettaessa. Tien kulkeminen on luonut ajatuksellisen tilkkutäkin, jossa eriväriset, riitelevätkin palaset on asetettu rinnakkain. Tulos kuvaa elämismaailmaa, jossa kuvani syntyvät. Maalaamiseni on synteesiä elämästä. Kirjallinen osuus on lähinnä filosofista pohdintaa ja sen keskeisenä vaikuttajana ovat olleet kuoleman ajatukset Heideggerin filosofiassa. Heideggerin ajattelussa ihminen varsinaistuu eli elää kokonaisvaltaisesti ottamalla vastuun eksistenssistään ja hyväksymällä elämän rajallisella.

Koska tutkin itseäni ja työskentelyäni, nousee subjektiivinen "minun tietoni" kuuluviin. Tieteestä olen poiminut neulanpistonomaisesti sen, mikä on tuntunut työhöni kuuluvalla.

Tämä hyvin kokonaisvaltainen työprosessi oli raskas mutta antoisa. Paneuduin maalaamiseen ja filosofiaan, ja anti on akryylimaalauksen osalta viety jo maalaukset Mietin riittien ja rituaalien tarvetta nyky-yhteiskunnassa, missä kuolemasta puhuminen on vaikeaa, ja sitä, kuinka voisimme vaikuttaa lasten ja nuorten tie- toisuuteen niin, että vältymme tulevaisuudessa itse aiheuttamiltamme katastrofeilta: sodalta ja elinympäristömme lopulliselta tuhoamiselta.

 

Aineisto: Maalaukset, lähteet, kokemukset

Asiasanat: Kuoleman kokemus, Heidegger, valinta, "minun tieni"