Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Ylitensiö, Sanna Hannele
Työn nimi: LolliPOP - Toiminnallinen näyttelymateriaali taidemuseopedagogiikan osana
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 120

Tiivistelmä:

Lopputyöni pohjautuu vuonna 2001-2002 Kiasmassa toteutettuun projektiin, jossa kokeiltiin toiminnallisuutta ja eri aisteja hyödyntävän "hands-on"-materiaalin yhdistämistä museon Popcornia ja politiikkaa - Taiteen aktivistit -kokoelmanäyttelyn yhteyteen. Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä materiaalia yhdessä Kiasman museopedagogisen henkilökunnan kanssa. Kokemus oli ensimmäinen sukellukseni taidemuseotyöhön.

Toiminnallinen näyttelymateriaali muutti sitä tilannetta, jossa museokävijä kohtaa nykytaidetta. Projektin tavoitteena oli edesauttaa moniäänisten tulkintojen syntyä "valmiin" tiedon jakamisen sijaan. Toteutettu näyttelymateriaali koostui yhdeksän toimintapisteen muodostamasta reitistä näyttelysaleissa. Materiaalin avainajatuksia olivat leikillisyys, monitasoisuus, kävijän oma fyysinen toiminta ja hänen aistihavaintonsa. Lisäksi merkittävää oli materiaalin sijainti konkreettisesti ja pysyvästi taideteosten yhteydessä.

Lopputyöni on toimintatutkimusta lähestyvä tutkimus. Sen kohteena on projektissa toteutettu toiminnallinen näyttelymateriaali suunnitteluvaiheineen ja palautteineen. Pyrin työssäni jäsentämään tätä konkreettista kokemusta nykytaiteen museon pedagogisesta toiminnasta, ja pohtimaan niitä museossa tapahtuvaan taidekasvatukseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä, jotka toteutettu materiaalikokeilu nosti esiin.

Lähestymistapani on hermeneuttinen: pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan projektikokemusta, tutkimaan sen merkityssisältöjä ja liittämään sen museon ja taidekasvatuksen muihin ilmiöihin. Tutkin, miten toiminnallinen näyttelymateriaali otettiin vastaan ja mitä kysymyksiä se herätti, sekä mihin se sijoittuu taidemuseon muiden pedagogisten toimintatapojen joukossa ja osana museo-oppimista. Lisäksi pohdin taidemuseon merkitystä toisaalta taiteen tarkastelun tilana, toisaalta taiteen tarkasteluun vaikuttavana tekijänä.

Pohdintani perustana on oma kokemukseni ja sen reflektointi, sekä museon valvojilta, oppailta ja museokävijöiltä keräämääni kirjallinen ja suullinen haastatteluaineisto. Tutkimukseni viitekehystä rajaavana kirjallisuutena olen käyttänyt pääosin museopedagogiaa ja museokontekstia, taiteen kokemista ja tulkintaa sekä taidekasvatusta käsitteleviä tekstejä.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Museopedagogiikka, taidemuseo, toiminnallisuus, kokemuksellinen oppiminen, moniaistisuus
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto sekä Taidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: