Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@
Tekijä: Wahlroos, Mervi
Työn nimi: ELÄMÄ JA TUONELA, kulttuurisia tulkintoja kuvien edessä ja takana.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 76

Tiivistelmä:

Taiteen tulkitsijoina me olemme hyvin erilaisia. Ihmiset ymmärtävät teokset eri tavoin ja heillä on myös erilaisia odotuksia ja näkemyksiä taiteesta. Keskeisiä asioita työssäni ovat kuvatulkintaan liittyvät pohdinnat kuvan olemuksesta, havainnosta ja kulttuurisista tekijöistä sekä taiteilijan, teoksen sekä katsojan vuorovaikutuksesta. Työni avulla pyrin ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja mistä tulkinnat syntyvät.

Tutkimukseni jakaantuu kahteen osaan:
Teoreettisessa osassa selvitän kuvatulkintaa. Kyselyllä Vaasan Vastaanottokeskuksen maahanmuuttajille kartoitin sitä miten eri kulttuureista tulevat ihmiset näkevät ja kokevat yleismaailmallisia aiheita kuvissa. Tulkintoja vertaillakseni teetin saman kyselyn muutamalle Suomen kansalaiselle nähdäkseni kulttuurisia sidonnaisuuksia.
Taiteellisessa osassa olen tulkitsijana sekä teosten tekijänä kuvallisessa dialogissa Akseli Gallen-Kallelan Tuonelan virralla -teoksen kanssa. Teos oli yksi kyselyn tulkittavista teoksista. Taiteellisen prosessini metodi perustui hermeneutiikkaan. Työni käsittää semioottisia, teosofisia ja Kalevalasta nousevia symboleja sekä suomalaisen kulttuurin myyttejä kuolemasta. Dialogin tuloksena Vaasan kaupunginkirjastossa oli esillä kuusi teostani "Elämästä ja tuonelasta". Näyttelyn aikana haastattelin kolmea maahanmuuttajaa saadakseni selville miten he ymmärtävät teosteni symbolit. Halusin myös selvittää miten kulttuurien kuolemakäsitykset eroavat toisistaan.

Kommunikaation ja merkitysten muodostamisen välineenä kuvat ovat lähtökohtaisesti sosiaalisia, ihmistenvälisiä. Oman kulttuurin merkit, kuten myös totutut arvot, järjestelmät ja tavat ovat syvälle juurtuneita. Toiseen kulttuuriin sopeutunut voi tunnistaa merkkejä, koska valtakulttuuri on jo vaikuttanut hänen kokemusmaailmaansa. Monipuolisella taidekasvatuksella syntyy taiteen arvostajia kuvien ´ymmärtämisen´ kautta.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Kuvatulkinta, kulttuuri, semiotiikka, hermeneutiikka, dialogi, teosofia, symbolismi, Kalevala, kuoleman myytti.
Säilytyspaikka: Taideteollisen Korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -