Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataide opetus
Tekijä: Tumelius, Kristiina
Työn nimi: Taivas -osat
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 50

Tiivistelmä:

Lopputyöni lähtökohtana on kohteen tarkastelu ja sen kohtaaminen erilaisista positioista käsin. Lopputyöhön kuuluu dialogi toisen henkilön kanssa, josta oma taiteellinen ja kirjallinen työskentelyni muotoutuu. Lopputuloksena on näyttely ja kirjallinen osa, jossa puhutaan teosten taustoista ja niistä teemoista, jota olen pohtinut. Kohteena oleva taivas on elementti, jota lähestyn omasta näkökulmastani taideopiskelijana ja toisaalta keskustellen dialogikumppanini kanssa, joka on ilmailija.

Tarkastelen aihetta fenomenologisesta kehyksestä lähtien ja tutustun erilaisiin lähteisiin niin taidehistorian, sääopin, antropologisen filosofian, kuin havainnoinnin alueelta. Teemoiksi nousee elementin olemus, sen käsittely taiteessa, sen havainnoiminen ja merkitykset. Tärkein lähtökohta on kokemuksellinen suhde taivaaseen, joka rakentuu sekä omista arkikokemuksista, tiedosta, mytologiasta, että toisen kokemasta ja yhdessä pohditusta. Kokemus jakautuu esitietoiseen, keholliseen ja prosessoituun tietoiseen ja tietoisesti havaittuun. Konkreettinen ja käsitteellinen ovat osia sekä maailman haltuunotosta että teosten olemuksesta.

Elämismaailman käsite ja kehollisuus ovat fenomenologisia lähestymistapoja, jotka suuntaavat taiteellista työskentelyä. Näyttelyn teoksia ei kirjallisessa osassa pureta tarkemmin, mutta niiden taustalla ovat samat teemat joita kirjallinen osa selvittää. Aineellisuuden, kaksi- ja kolmiulotteisuuden, tilan, perspektiivin ja sijainnin, romantiikka ja ylevän maisemakäsitteen tutkiminen ovat vaikuttaneet teosten tekotapaan, materiaaleihin ja toteutukseen.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: