Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM
Tekijä: Torkko, Leena
Työn nimi: Skeemoista kuviksi
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 75

Tiivistelmä:

Lopputyössäni tutkin lasten ja nuorten kuvaskeemojen rakentumista ja kehittymistä, sekä kuvallista ilmaisua. Työni on kahteen empiiriseen aineistoon pohjautuva laadullinen tutkimus. Toista aineistoa, oman poikani kuvallista tuottamista, olen analysoinut laadullisesti ja toista, perusopetuksen oppilaiden ohjatusti tuottamaa aineistoa lähinnä määrällisesti. Tutkimukseni viitekehyksenä ovat Piaget´n, Lowenfeldin ja Luquet´n kuvallista kehittymistä koskevat teoriat ja kuvaskeemoja tarkastelen Neisserin havaintosykliä koskevan teorian pohjalta.

Tutkimusmenetelmänäni olen käyttänyt vertailevaa aineistolähtöistä analyysia. Tutkimuksessani pyrin löytämään vastauksia siihen, miten kuvaskeemat rakentuvat ja kehittyvät ja mikä on niiden merkitys kuvallisessa ilmaisussa.

Tutkimusaineistoni koostuu oman lapseni piirustuksista kahdeksan vuoden ajalta ja hänen kuvallisen ilmaisunsa havainnoinnista. Poikani tekemiä kuvia analysoin kronologisessa järjestyksessä. Piirustuksista valikoin kolme erilaista aihetta, joita tarkastelin kuvaskeemojen kehittymisen näkökulmasta. Toinen osa aineistostani on 13 - 14-vuotiaiden perusopetuksen oppilaiden piirustuksia ja kahdella kyselylomakkeella (n = 118) heiltä kerättyä materiaalia. Oppilaat piirsivät kolme kertaa lukuvuoden aikana aiheiltaan samanlaisen pikapiirustussarjan. Kuvaskeemojen kehittymistä ja muuttumista tutkin kolmea pikapiirustussarjaa vertailemalla. Sitä, miten skeemojen olemassaolo näkyy tuotetuissa kuvissa, tutkin oppilaiden vapaasti piirtämistä kuvista.

Lasten ja nuorten kuvia määrittävät opittu kuvaskeema sekä prosessi, joka syntyy piirrettäessä ja tarkastellessa syntyvää kuvaa. Kuvaskeemojen rakentuminen alkaa jo varhaisessa lapsuudessa.
Lapselleni riimustelukauden viivasta ja ympyrämuodoista kehittyi ensimmäinen esittävä kuva, skeema, joka rikastui ja tarkentui kognitiivisten ja motoristen taitojen kehittyessä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Lapseni toisti piirtämällä aiheita, joista hän oli erityisen kiinnostunut. Kiinnostus ohjasi myös lapsen havainnointia ja tarkkaavaisuuden kohdistamista. Kuva-aiheiden toistaminen tarkensi kuvaskeemaa ja paransi piirustuksen lopputulosta.

Nuori näyttää kokoavan kuvan useista yksittäisistä kuvaskeemoista. Jos nuorella on kuvaskeemoja rajallisesti, hän käyttää samaa skeemaa useita kertoja. Havainnointi ja harjoitus rikastivat ja muuttivat nuorten kuvaskeemoja. Kuvaskeemojen lisäksi käden motoriikalla, ajattelulla, muistilla ja mielikuvituksella on suuri merkitys piirretyn kuvan lopputulokseen.

Aineisto: Kirjallinen raportti
Asiasanat: Kuvaskeema, lapsi, nuori, kuvallinen kehitys
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto sekä taidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: