Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM, kuvataideopetus
Tekijä: Tiira, Piia
Työn nimi: Lokki joka ei lentänyt
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 54

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu galleria Oma Huoneessa pitämästäni maalausnäyttelystä ajalta 2. - 14.12.2003. Lisäksi lopputyöhöni liittyy isäni kanssa käyty kirjeenvaihto, joka alkoi vuoden 2002 lopussa.

Näyttely rakentui 23:sta öljyväri- ja temperamaalauksesta. Työt ovat syntyneet noin puolentoista vuoden aikana Taidekasvatuksen osaston maalaustilassa. Maalauksieni aiheena on ollut yksittäinen lokki - toisin sanoen lintu, joka jakaa ihmisten mielipiteet. Tyylillisesti maalaukseni ovat esittäviä. Olen kuitenkin pyrkinyt tulkintaan, jossa naturalistiset lokkini viittaavat myös traditionaalisen lintukuvaamisen ulkopuolelle. Siten esimerkiksi taustan tai paikan merkitys muuttui toissijaiseksi. Olen halunnut kohdistaa huomioni lokkiin, sen olemukseen. Minua kiinnostaakin lokin karaktääri, ja sen mukana nimeäminen, jota käsittelen tarkemmin tekstissäni. Nimenannon yhteydessä jouduin juuri tulkinnan piiriin.

Kirjallisessa osiossa olen pohtinut maalausten ja kirjeenvaihdon yhteyttä. Kirjeenvaihto on kulkenut rinnan maalausprosessin kanssa. Lopputyöni luonne on dialoginen; olen yhdistänyt siinä maalauksiani ja osia yhteisestä kirjeenvaihdostamme. Lopputuloksena on eräänlainen kokooma siitä isäni kanssa käydystä keskustelusta, joka on liittynyt taiteeseen, tekemiseen ja aloittamisen vaikeuteen. Keskustelun määränpää on ollut toisen kohtaamisessa, sanallistamisessa ja oppimisessa.

Olen tutkinut työssäni myös sitä, kuinka oma taitelijuus kehittyy tämän prosessin aikana. Minä, aloittavana kuvantekijänä, jaan kokemuksiani ja tuntemuksiani aikoinaan paljon maalanneen isäni kanssa. Kirjeenvaihto on heijastuspinta, jonka merkitys aukeaa jälkikäteen siihen palaten ja sitä tulkiten. Tapani tutkia ei perustu ennakko-odotuksiin, vaan antaa tilaa oivalluksille ja sattumalle.

Aineisto: maalaukset, näyttely, kirjeenvaihto
Asiasanat: maalaus, lokki, kirjeenvaihto, dialogi, kohtaaminen
Säilytyspaikka: Taik kirjasto
Salassapitoaika päättyy: