Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus
Tekijä: Siilasvuo, Jaana
Työn nimi: Omakuva HunabKuusta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 60

Tiivistelmä:

Lopputyöni on taiteellinen tutkimus ja se koostuu omakuvamaalauksista ja päiväkirjasta sekä kirjallisesta osuudesta, jossa olen tulkinnut taiteellista prosessiani.
Menetelmänä olen käyttänyt omaa taiteellista työskentelyäni maalaamalla seitsemän kuukauden ajan omakuvia. Prosessin aikana syntyneistä maalauksista kokosin näyttelyn, joka koostuu seitsemästä omakuvasta, jotka prosessin edetessä ovat muotoutuneet ennemminkin omiksi kuvikseni. Kiinnostukseni ja tutkimukseni kohteena on ollut taiteellinen oppimisprosessi. Ottamalla maalausteni teemaksi omakuvan, tahdoin myös selkiyttää omaa identiteettiäni sekä yksilönä, taiteilijana että taidekasvattajana.
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja olen käyttänyt tutkimuksessani narratiivista lähestymistapaa, jonka perusteet ovat postmodernissa ajattelussa: tietoteoreettisesti konstruktivismissa ja tieteenfilosofisesti relativismissa. Olennaista tälle tutkimusotteelle ovat tutkittavan näkökulma ja hänen subjektiiviset kokemuksensa sekä niille annetut merkitykset.
Ihminen tekee maailmansa ymmärrettäväksi merkityksiä tuottamalla. On siis oleellista kysyä, miksi tai millainen tämä maailma on? Ihminen merkityksellistää maailmaa tuottamalla siitä kertomuksia ja kertomalla niitä toisille ihmisille. Näihin tarinoihin liitetään tietoa, kokemuksia ja tunteita, jotka sitten välitetään toisille ihmisille. Myös tapa, jolla ihminen yksilönä tuottaa tai luo itseään, on narratiivinen. Pohtiessamme itseämme teemme sen nimenomaan kertomusten kautta.
Seitsemässä omakuvassa, jotka valitsin näyttelyyn, on nähtävissä kuvallisen prosessin eteneminen ja ne kertovat oman tarinansa. Tässä kirjallisessa osuudessa ne ovat toimineet minulle eräänlaisina peileinä, joilla pyrin identiteettiäni rakentamaan.

Aineisto:
Asiasanat: ihmiskäsitys, omakuva, maailmankuva, narratiivinen, taiteellinen oppimisprosessi
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: