Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@
Tekijä: Sarri, Harri
Työn nimi: Taiteen tuomiopäivä? Populaarikulttuuri taidekasvatuksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 55

Tiivistelmä:

Tietokone- ja konsolipelit herättävät aina silloin tällöin populistista keskustelua, mutta niiden olemusta ja merkitystä on vasta viime vuosina alettu tutkia vakavammassa hengessä. Lopputyöni tutkimuskysymyksenä on tietokone- ja konsolipelien sosiaalisten, kulttuuristen ja esteettisten arvojen pohtiminen siksi, että toivon niiden saavan oman paikkansa taiteen ja taidekasvatuksen kentässä, ja myös siksi, että niillä on oma merkittävä osansa varsinkin nuorison kulttuurissa.

Tutkimukseni alkuosassa kerron omasta suhtautumisestani tietokone- ja konsolipeleihin, ja pohdin samalla omaa asemaani tutkijana. Tuon myös esille tietokone- ja konsolipeleihin usein liitettyjä stereotypioita, sekä sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä, jotka esimerkiksi Japanissa ja länsimaisissa yhteiskunnissa saattavat olla hyvinkin erilaisia. Esittelen myös tässä tutkimuksessa reflektoimiani tietokone- ja konsolipelejä, jotka olen valinnut omien mieltymysteni mukaan, ja niiden yleisimpiä genrejä, kuten toiminta- ja roolipelit, selventääkseni käyttämiäni käsitteitä.

Kulttuurin kahtiajakautumisesta korkeakulttuuriin ja populaarikulttuuriin on olemassa erilaisia näkemyksiä, joita pyrin tuomaan esiin. Tällaiseen oletettuun vastakkainasetteluun perustuvat myös filosofian tohtori Richard Shustermanin kokoamat, ja teoksessaan ^ÔTaide, elämä ja estetiikka^Ô esittämät, populaarikulttuuria vastaan suunnatut sosiaaliset, kulttuuriset ja esteettiset syytökset. Näissä syytöksissä populaarikulttuurin tuotteet muun muassa leimataan massatuotetuksi roskaksi, ja niiden kuluttajat avuttoman passiivisiksi. Reflektoin valitsemiani tietokone- ja konsolipelejä, sekä itse tekemääni animaatiota näihin syytöksiin, eli käytän tutkimuksessani valmiita teoreettisia ja visuaalisia aineistoja.

Lopuksi teen yhteenvedon syytösten paikkansapitävyydestä, ja totean Shustermanin kokoamat, populaarikulttuurin vastaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja esteettiset syytökset enimmäkseen kestämättömiksi. Pohdin lopputuloksen merkitystä tutkimuskysymykseni kannalta yrittämällä löytää erilaisia näkökulmia tietokone- ja konsolipelien hyödyntämiseen taidekasvatuksessa, esimerkiksi tuomalla esiin niihin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja keskustelua. Pelien käyttäminen opetuksessa ja niihin sisältyvien oppimisen mekanismien tutkiminen on edelleen melko uusi ilmiö. Lisäksi tarjoan joitakin omaan opetuskokemukseeni perustuvia ideoita käytännön opetustyön lähtökohdiksi.

Aineisto: Kirjallinen raportti, multimediaesitys ja animaatio
Asiasanat: tietokonepelit, konsolipelit, estetiikka, taidekasvatus, populaarikulttuuri
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: