Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma:
Tekijä: Salmiola, Matti
Työn nimi: EVVK:t mukaan! Kuvataiteen oppimistapahtumaa määrittämässä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 63

Tiivistelmä:

Tutkimuksessa selvitetään kuvataiteen merkitystä lukiolaisille. Tutkimuksessa nostetaan esille lukiolaisille tärkeitä asioita kuvataiteen opiskelussa ja syitä siihen, jos oppiaine ei kiinnosta heitä. Lisäksi selvitetään oppiaineen ontologian, oppilaiden ja opettajan sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä opiskelijoiden opiskeluhistorian merkitystä kuvataiteen kiinnostuksen herättämisessä ja ylläpitämisessä.

Tutkimus on tyypiltään kuvaileva "survey". Tutkimustapana on fenomenografia. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat tutkijan omat oppilaat - 39 lukiolaista - jotka suorittivat pakollisen kuvataiteen kurssin KU1 ensimmäisessä jaksossa syksyllä 2003. Tutkimusaineistona ovat lähtöhaastattelu kurssin alussa ja kurssiarviointi jakson lopussa. Lisäksi käytettiin tutkijan havainnointia sekä draaman keinoin saatua aineistoa tutkimusongelmiin vastaamisessa. Tutkimuksen visuaalisena aineistona ovat kurssin työt ja draamatyöskentelyn dokumentaatiot. Tutkimuksen aineistoa analysoitiin kvalitatiivisesti.

Tutkimustulokset osoittavat, että noin kolmasosa kohdejoukon 39 opiskelijasta ei näe minkäänlaista hyötyä kuvataiteen opinnoista, ei lukio-opiskelussa eikä tulevaisuudessa. Opiskelijat eivät yleisesti näe oppiaineen yhteyttä yleissivistykseen. Tavanomainen syy opiskeluhaluttomuuteen oli se, ettei oppilas osannut omasta mielestään piirtää, maalata tai suunnitella kuvia. Yleisesti kritisoitiin peruskoulun kuvataiteen opetusta riittämättömäksi. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajan vuorovaikutustaidoilla on ratkaisevaa merkitystä opiskelijoiden opiskelumotivaation syntymisessä ja ylläpitämisessä.

Opiskelijat pitävät kuvataidetta mukavana aineena, mutta eivät varsinaisesti arvosta sitä. Opiskelijat kuulevat toisilta opettajilta vähätteleviä arvioita kuvataiteen hyödyllisyydestä. Tasapuolisuus koettiin kuvataiteen opettajalle tärkeäksi ominaisuudeksi. Opettajan persoonallisuutta vuorovaikutustilanteissa sekä palautetta ja arviointia pidettiin tärkeinä. Niillä katsottiin olevan vaikutusta kuvataiteen opiskelumotivaatioon.

Aineisto: kirjallinen raportti
Asiasanat: taidekasvatus, kuvataide, opiskelumotivaatio, voimaantuminen, oppimiskäsitys, ihmiskäsitys, tiedonkäsitys
Säilytyspaikka: Kirjasto
Salassapitoaika päättyy: