Enkelinkuvia. Hiekan, lumen ja jään viestejä veistäjille

Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma:Virt@
Tekijä:Sairberg Silja & Matikainen Riitta
Työn nimi:Enkelinkuvia. Hiekan, lumen ja jään viestejä veistäjille
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 105

Tiivistelmä:
Lopputyössä tutkitaan luonnonmateriaalien - hiekan, lumen ja jään - olemusta ja merkityksiä taiteen, erityisesti veistosten tekemisessä. Lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan luonnonmateriaalit omaavat ilmaisullista potentiaalia, kantavat merkityksiä ja "puhuvat" dialogissa veistäjilleen hiljaisen tiedon käsitteen kautta. Työtä lähestytään pohtimalla materiaalien ja taidon merkityksiä taiteessa ja taiteen tekemisessä sekä hahmotellaan taiteen ja käsityön välisiä yhteyksiä. Työssä tutkitaan sekä sanallisesti, että kuvallisesti materiaalien - jään, hiekan ja lumen merkityksiä sekä visuaalisia ja haptisia ominaisuuksia. Tutkittavana on myöskin kahden veistäjän yhteistyön ja dialogien merkitys taiteellisessa prosessissa.
Lopputyö jakaantuu kahteen osaan; taiteelliseen sekä tutkimukselliseen osaan. Taiteellinen osa muodostuu yhden hiekkaveistoksen, yhden lumiveistoksen ja kahden jääveistoksen työskentelyprosessista sekä veistoksista koostuvasta näyttelystä nimeltä Enkelinkuvia. Näyttely pidettiin Varkaudessa Taipaleen Kanavamuseolla talvipäivänseisaustapahtuman yhteydessä joulukuussa 2003.
Tutkimuksellinen osa koostuu teosten syntymiseen johtavien prosessien ja dialogien dokumentoinnista, kuvailusta ja analysoinnista kuvallisesti sekä kirjallisesti. Tutkimusote on gadamerilainen dialogisuutta korostava hermeneutiikka. Gadamer painottaa esiymmärryksen merkitystä tulkinnassa, eikä usko objektiivisen tiedon mahdollisuuteen - tulkinta on aina subjektiivista. Dialoginen luova keskustelu osapuolten välillä on tärkeää, jotta ymmärryshorisonttien yhteensulautuminen tulisi mahdolliseksi. Tulkitsija ja tulkinnan kohde ovat aina yhteydessä tradition kontekstin kautta. Teosten konteksti, tulkitsijoiden historia ja käyttämä kieli vaikuttavat aina ymmärtämiseen - tulkintaan sisältyy aina uutta luova elementti.
Lopputyön avulla halutaan korostaa havaintoherkkyyden merkitystä taiteellisessa prosessissa ja nostaa esiin arkipäiväisten materiaalien puhuttelevaa kauneutta sekä painottaa yhdessä tekemisen rikkautta.


This thesis explores the essence and meanings of natural materials - sand, snow and ice - especially in relation to sculpture. Our point of departure is the view that natural materials have potential for expression, carry meanings and "speak" in dialogue with the sculptors through the concept of silent knowledge. We begin our work with a discussion of the meaning of materials and skils in art and art making and the interconnectedness of art and handicraft. We examine, verbally and illustrated, the meanings of sand, snow and ice as well as their visual and haptic qualities. Finally, we study the importance of the dialogic co-operation of the two sculptors in the artistic process, too.
This thesis has two parts, an artistic part and a scientific part. The artistic part consists of creating a sand sculpture, a snow sculpture and two ice sculptures and of their exhibition named Images of an Angel. The exhibition was held in Varkaus at the Taipale Canal Museum during the Winter Solstice -event on December 2003.
The analytic part documents, describes and analyses the processes and dialogues involved in the birth of these artistic pieces through writing and illustrations. Our methodological framework is Gadamerian hermeneutics, which emphasizes dialogue. Gadamer stresses the importance of prior understanding and does not believe in the possibility of objective knowledge, interpretation is always subjective. Creative dialogic conversation between the involved parts is important, in order to enable a combination of horizons of understanding. The interpreter and the object are always connected to tradition through context. The context of the works, the history of the interpreters and their language always have an impact on understanding, the interpretation includes a new creative element in every case.