Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Virt@
Tekijä: Saari, Kaija
Työn nimi: NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ NÄKYVÄKSI - medialukutaidon oppiminen ja opettaminen
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 74

Tiivistelmä:

Lopputyöni vastaa kysymyksiin: Mitä media on? Mitä mediakasvatus on, ja miten se liittyy taidekasvatukseen? Mitä on medialukutaito? Miksi lukutaito on juuri nyt tärkeää? Voiko medialukutaitoa oppia ja opettaa? Miten ohjaan katsomaan ja näkemään? Miten koulu, ja miten minä kuvataideopettajana vastaan mediakasvatuksen haasteeseen ja löydän järkeviä pedagogisia ratkaisuja? Minkälaisia valmiuksia se vaatii minulta opettajana ja kasvattajana tai mitä opetuksessa käytettäviltä tiloilta? Työni on laadullinen tutkimus, jossa on piirteitä tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimukseen kuuluvaa on se, että teen empiiristä tutkimusta tietystä oppilasryhmästä tietyn kurssin aikana. Kokemusaineisto koostuu projektista, joka toteutettiin työpaikassani Pyhäjoen lukiossa syksyllä 2002 yhteistyössä kuvataiteen, äidinkielen ja musiikin kurssien kanssa. Lopputyöni kontekstina on kokemuksellinen oppiminen. Työni on teoreettis-pedagoginen keskustelu tieteellisen tiedon ja kokemustiedon välillä. Tässä vuorovaikutuksessa pyrin lisäämään omaa ymmärrystäni ja tietoisuuttani mediakasvatuksesta. Etsin ja ehdotan käsitteellisiä ja käytännöllisiä työkaluja mediatekstien jäsentelyyn, niiden ymmärtämiseen ja niistä puhumiseen.

Elämme audiovisuaalisesti virittäytynyttä media- ja teknokulttuurin aikakautta. Visuaalisten ja audiovisuaalisten merkkien ja merkitysten ymmärtäminen on asettanut minulle kuvataideopettajana uusia haasteita. Käytännön opetustyössä tulisi aiempaa voimakkaammin korostua kuvanlukutaidon ja median näkökulma, sekä työskentelyssä tarvittavien välineiden hallinta. Koulutyössä sen tulisi tarkoittaa muun muassa sitä, että oppilaan tulisi saada tietoa ja käytännön kokemusta medialukutaidon kolmelta alueelta: tuotannosta, ilmaisusta ja vastaanotosta. Opetuksessa tulisi korostua yhdessä tekeminen ja kokeminen. Yksilön tasolla tavoitteena on henkilökohtainen valmius median käyttämiseen, tulkitsemiseen ja hyödyntämiseen.

Koululaitos on vielä usein pirstaloitunut pieniksi osakokonaisuuksiksi. Media on monien tieteenalojen risteymä. Siksi medialukutaidon oppimiseen ja opettamiseen ei ole nimetty yksittäistä oppiainetta. Mediakasvatus vaatii koululaitokselta ja yksittäiseltä opettajalta uudenlaisten työkalujen ja tapojen pohtimista ja käyttöönottamista. Se on haaste, mutta myös positiivinen mahdollisuus pirstaloitumisen hälventäjänä sekä yhteistyön, aktiivisen oppimisen ja kokemuksellisuuden korostajana. Medialukutaidon oppiminen ja opettaminen vaatii opettajalta sitoutumista, tietämistä, yhteistyötä ja resursseja. Näiden työkalujen avulla opettajalla on mahdollisuus ohjata oppilaita sellaisiksi yksilöiksi, joilla on riittävä mediataju. Tällainen taju on tärkeä yleissivistyksen osa, joka auttaa meitä kaikkia hahmottamaan ja ymmärtämään kulttuuriamme, maailmaamme, elämäämme ja lopulta meitä itseämme.

Aineisto: Kirjalliskuvallinen raportti
Asiasanat: audiovisuaalisuus, kokemuksellinen oppiminen, media, mediakasvatus, mediakulttuuri, medialukutaito
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: