Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Rossi-Horto, Anne
Työn nimi: KUVA TYTÖSTÄ-Opetuskokeilu feminismin ja nykytaiteen viitekehyksessä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 119

Tiivistelmä:

Lopputyöni on laadullinen ja taiteellinen toimintatutkimuksen piirteitä omaava pedagoginen kokonaisuus. Tutkielmaa olen tehnyt taiteilijan, opettajan ja tutkijan kolmoispositiosta. Tutkielmani lähtökohtana toimi oma kokemukseni taiteilija- ja opettaja identiteettieni kohtaamattomuudesta opetustyössäni. Tavoitteeni oli rakentaa opetuskokeilu, jossa pääsisin yhdistämään taiteilijuuteni opettamiseen uudella tavalla. Omien intressieni ja taiteellisen tuotantoni avulla temaattiseksi yleisnimittäjäksi opetuskokeilulle asettui naisidentiteetti ja sen rakentuminen. Tutkimuskysymyksiäni ovat: miten naistaiteilijoiden naisidentiteetti pohdinnot voivat tukea nuorten naisten kuvallisia ja sanallisia pohdintoja omasta naiseudestaan? Mitä tapahtuu, kun opettaja tuo opetustilanteeseen omia teoksia ja pyrkii avaamaan niiden syntyprosessia? Opetuskokeilun materiaaliksi valistin viisi suomalaista nykynaistaiteilijaa, (Heli Kurunsaari, Johanna Lecklin, Katja Tukiainen, Heli Ryhänen ja Nonna-Nina Mäki). Haastattelin heidät ja pyysin alkuperäisteoksen käytettäväksi opetustilanteessa. Tutkimusryhmäni koostuivat tytöistä. Toisena ryhmänä oli Annantalon oppilaat, joita olin opettanut kolmen vuoden ajan, (ikäjakauma oli 15-19 vuotta). Toiseksi ryhmäksi halusin oppilaita, joilla ei olisi yhtä selkeää läheisyyttä taiteen maailman kanssa kuin Annantalon oppilaillani. Täksi ryhmäksi valikoitui Sinisen Verstaan työllistämiskurssin oppilaat, (ikäjakauma 18-24 vuotta). Opetuskokeilun tapahtui Annantalolla keväällä 2003. Opetuskokeilun kesto oli 10 opetuskertaa ja kolme oppituntia kerrallaan. Opetuskerroilla esittelin paikalle tuomani taideteoksen ja kerroin taiteilijan haastattelusta. Puolet kerroista käsittelimme omia teoksiani, (valokuva-, performanssi-, video- ja installaatiotaidetta). Teosteni taustoja pyrin avaamaan päivä- ja leikekirjoilla sekä omilla muistoillani. Oppilaat saivat esitellyn teoksen teemoista muotoilemani tehtävänannon. Tärkeää roolia näyttelivät loppukeskustelutilanteet työskentelyn jälkeen. Aineistoni muodostuu opetuskertojen dokumentaatiosta, (nauhoitetut opetuskerrat ja oppilastöiden kuvaus). Aineistoa ovat oppilaiden työskentelypäiväkirjat sekä opetuskokeilun päätyttyä tekemäni oppilashaastattelut. Aineistoa ovat myös omat tutkimusmuistiinpanoni sekä esiteltyihin teoksiin liittyvät kirjalliset ja kuvalliset dokumentit. Aineistoa peilaan naistutkimuksen, feministisen taidekasvatuksen, kriittisen pedagogiikan ja voimaantumisteorian keskusteluun. Feministisen taidekasvatuksen keskustelussa keskeinen peilauspinta on englantilainen Pen Dalton. Päivi Naskalin väitöskirja Tyttö, Nainen, Kasvatus näyttelee merkittävää roolia oppilastöiden avaamisessa lukijalle. Opetuskokeilun loputtua näen, miten herkällä alueella opettaja liikkuu käyttäessään omaa taiteilijuuttaan opetuksen lähtökohtana. Oma avoimuuteni ja haavoittuvuuteni toimivat myös mahdollistavana tekijänä oppilaiden omille pohdinnoille. Taideteosten ollessa opetustilanteessa paikalla oppilaat saivat kosketuksen naistaiteiljoiden ajatuksiin. Katson oppilaiden joukossa tapahtuneen voimaantumista ja oman position määrittelyä. Taiteilja- ja opettaja-identiteettieni symbioosi konkretisoituu tunteessani, että toimin opetuskokeilua toteuttaessani kuin olisin toiminut taiteilijana. Tärkeä metodini koko prosessin ajan oli intuitio, joka perustelee paikkaansa lopputulosten väkevyydellä.

Aineisto: kirjallinen raportti
Asiasanat: naisidentiteetti, naistaiteilijuus, feministinen taidekasvatus, voimaantumisteoria, kriittinen pedagogiikka, naistutkimus, murrosikä, opettajaidentiteetti, taiteilijaidentiteetti
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taik taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -