Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Ronikonmäki, Maj-Lis
Työn nimi: Pintoja
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 106

Tiivistelmä:

Lopputyöni koostuu Pintoja-näyttelystä, joka oli 2-13.12.2002 Galleria Atskissa Taideteollisessa korkeakoulussa, ja siihen liittyvästä kirjallisesta koosteesta.
Käsittelen aiheena punaisia pintoja kuvantekijän ja kuvataideopettajan
näkökulmasta. Tutkimuskohteena on itsensä etäännyttäminen taiteellisen työskentelyn aikana ja objektiivisen pinnan tavoittelu sekä tästä syntyneen tyhjän tilan ymmärtäminen ja tutkiminen punaisten pintojen avulla. Keskeiseksi teemaksi nousee aikuisoppija sekä kuvataideopettajan ja aikuisen kuvataiteen opiskelijan kohtaaminen.
Lopputyöni rakentuu kahdesta peräkkäisestä tapahtumaketjusta.
Ensimmäisessä, taiteellisessa osiossa käytän menetelmällisenä keinona toimeksiantoa, jossa valtuutan nimellisesti välikäden suorittamaan tehtävän. Maalaustekniikka on rajattu munatemperaan ja väri punaiseen.
Näyttelyn pinnat paljastavat maalausprosessin sellaisenaan.
Jälkimmäisessä, kirjallisessa osuudessa käsittelen johdannossa kirjoittamisen taustaa, taustamotiiveja ja tavoitteita. Toimeksiannossa kuvailen prosessiin osallistujien roolit ja tehtävät. Taiteellinen tutkimus-otsakkeen alla selvitän työskentelyni motiiveja ja seurauksia.
Sisällöllisesti teksti muodostuu kolmesta minä-äänessä puhutusta tarinasta, jotka toimivat viitekehyksenä lopputyöni taiteellispedagogiselle näkökulmalle. Punainen käsittelee punaista väriä ja osallisuuttaan kuvapintojen synnyssä ja näyttelyssä. Välikäsi kertoo työskentelyprosessista ja toimeksiantaja käsittelee tietoperustaa.
Punaiset pinnat muodostavat kuusi erillistä sarjaa. Jokaisen sarjan otsikko viittaa tekstin sisältöön. Pintasarjojen asiasisältö perustuu taiteellisen työskentelyn lineaariseen työnkulkuun. Keskeisenä teemana ovat omat kokemukset aikuisoppijana ja aikuisten kuvataideopettajana.
Taiteilijaopettajan ja opettajataiteilijan sympioosi ja sen aiheuttama ristiriita kulkevat käsittelemieni aiheiden pohjana ja lähtökohtana. Tärkeimmäksi asiaksi nousee toisen ihmisen kohtaaminen ja mitä se tarkoittaa aikuisten kuvataiteen opetuksessa.
Itsensä asettaminen ulkopuoliseksi tarkkailijaksi kuvallisen työskentelyn aikana paljasti jotain, joka mahdollisti avoimen lähestymisen ja tutkimisen kasvattajan näkökulmasta.

Aineisto: Kirjallinen raportti, joka sisältää kuvat
Asiasanat: temperamaalaus, aikuisoppija, dialogi-kohtaaminen
Säilytyspaikka: Tko/Aralis
Salassapitoaika päättyy: