Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: Kuvataideopetus/ virt@
Tekijä: Rautavuori, Hanna
Työn nimi: MAALAAN JA AJATTELEN tilan merkityksiä nähdyssä ja muistetussa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 48

Tiivistelmä:

Lopputyöni sisältää Taideteollisen korkeakoulun galleria Atskissa
20. 10. - 31. 10. 2003 olleen tilani-näyttelyn sekä tilan pohdintaan liittyvän tekstiosan kuvineen.
Maalausprosessi kesti vuoden 2003 helmikuusta elokuuhun.
Kirjallisessa osassa pohdin tilan merkityksiä, mitä tila on merkinnyt itselleni ja mitä se on merkinnyt muille.
Tutkimus rakentuu hermeneuttisen kehän mallin mukaan, jossa ymmärtäminen kehittyy esiymmärryksen, aineiston ja teoreettisen työskentelyn vuoropuheluna.

Aineisto:
Asiasanat: Tila, hermeneutiikka, merkitys
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: