Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: TaM / Virt@
Tekijä: Rantakare ja Vastaranta, Mari Johanna ja Katja Susanna
Työn nimi: Matka kuoleman symboleihin
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 128

Tiivistelmä:

Suunnittelimme uudet opetussuunnitelmat huomioiden verkkoympäristöön oppimateriaalin "Matka kuoleman symboleihin" taidehistorian ja kuva-analyysin opettamisen tueksi ja testasimme sen. Lopputyömme ongelmana oli pohtia, miten kokemukselliseen taideoppimiseen pohjautuva verkkomateriaali tulee rakentaa ja miten se toimii taidehistorian opettamisessa?

Uusista kuvataiteen opetussuunnitelmista löytyvät käsitteet: kokemuksellisuus, teemallisuus, prosessimaisuus ja mediateknologian hallinta. Näiden pohjalta sekä kokemuksellisen kuva-analyysin kautta rakentuu lopputyöhömme kuuluva verkko-oppimateriaali. Sen tavoitteena on pysäyttää oppilas katsomaan taideteosta tarkkaan sekä käymään dialogia taideteoksen, taiteilijan ja itsensä kanssa sanallisesti ja kuvallisesti. Tätä kautta oppilas tutustuu Suomen taiteen historiaan ja hänellä on mahdollisuus päästä syvempään taiteen ymmärtämiseen. Verkkomatkan kautta toivomme oppilaiden kiinnostuvan myös aidon taideteoksen näkemisestä ja kokemisesta taidemuseossa. Verkko-matkalla "Matka kuoleman symboleihin" on mukana kolme taiteilijaa ja jokaiselta yksi kuolemaa käsittelevä teos. Magnus Enckell: Poika ja pääkallo (1893); Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäisen äiti (1897) ja Hugo Simberg: Kuolema kuuntelee (1897). Verkkomatka koostuu tutustumisesta taideteosten kuoleman symboleihin, taiteilijaelämäkertoihin ja kokemuksellisen kuva-analyysin oppimateriaalista opettajalle ja oppilaalle.

Pedagogisen lopputyön tekemisen ja Verkkomatkan toteutuksen lähtökohtana on ollut hermeneuttinen spiraali ja pragmatistinen lähestymistapa. Lähdimme liikkeelle aikaisemmista tiedoista ja taidoista sekä omista kokemuksistamme, etenimme teorian tarkasteluun ja siitä Verkkomatkan tekemiseen. Uusi asia vei aina eteenpäin ja syvemmälle aikaisemmin opittua ja todettua.

Koekäyttäjiltä saatujen palautteiden ja omien kokemusten kautta pohdimme Verkkomatkan toimivuutta käytännössä. Jokainen oppilas voi nähdä taideteoksen erilailla omien kokemusten kautta ja jokainen tulkinta on oikein. Tässä mielessä kokemuksellinen kuva-analyysi on turvallinen tapa aiheemme - kuolema - käsittelyyn. Verkkomatkan aihe laittaa oppilaat pohtimaan elämää ja sen arvoja. Vuorovaikutus tehtävien tekemisen yhteydessä on erittäin tärkeää verkossa olevasta mate-riaalista huolimatta. Kuten kaikessa opettamisessa ja oppimisessa on muistettava tavoitteet sekä oppilas yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Näiden pohjalta voidaan rakentaa verkkoympäristöön oppilaiden oppimista tukevia oppimateriaaleja. Oppimisen tavoitteet mielessä pitävän verkko-oppimateriaalin ja verkkoympäristön avulla voidaan päästä laajempaan saavutettavuuteen ja matka aidon taideteoksen äärelle museoon voi alkaa.

Aineisto: kirjallinen raportti, verkko-oppimateriaali "Matka kuoleman symboleihin"
Asiasanat: kokemuksellinen kuva-analyysi, verkkopedagogiikka, opetussuunnitelmat, museopedagogiikka
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: