Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Peisa, Pasi-Pekka
Työn nimi: DIY ja punk
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 99

Tiivistelmä:

Työni aihe on DIY eli do-it-yourself, sekä sen ilmeneminen punk-kulttuurissa. Varsinainen tutkimuskysymykseni on selvittää minkälaisia ajatuksia ja periaatteita on DIY:n taustalla ja miten ne ovat punk-yhteisön muodostumiseen ja järjestäytymiseen vaikuttaneet. DIY:n tausta löytyy avantgardetaiteen parista, jossa itsejulkaiseminen tarjosi mahdollisuuden toimia valtakulttuurin ulkopuolella ja valtiovallan sensuurista välittämättä, sekä pitää yhteyttä taiteilijoiden välillä ympäri maailman. Punkin syntyyn vaikutti oleellisesti Yhdsvalloissa rockin tähtikulttia vastustamaan syntynyt garage-rock, mutta varsinainen punk-räjähdys koettiin Englannissa, jossa nuoriso ryhtyi kapinoimaan tylsistymistä ja yhteiskunnallista jämähtäneisyyttä vastaan. Punk jakautui myöhemmin kaupalliseen punkkiin ja DIY-punkkiin. Nykypäivänä punk on esillä lähinnä kansalaisaktivismin kautta, sen saadessa joskus jopa varsin äärimmäisiä muotoja.
Vastaan ensin tutkimuskysymykseni ensimmäiseen osaan, eli selvitän minkälaisia ajatuksia ja periaatteita DIY:n taustalla on. DIY oli monille ainoa tarjolla ollut julkaisumahdollisuus, mutta se toimi myös rockmaailman tähtikultin kritiikkinä. Etenkin DIY:n taustalla vaikuttaa ajatus toiminnan omaehtoisuudesta ja julkaisutoiminnan kompromissittömyydestä; ajatus joka liittyy sekä poliittiseen anarkismiin että avantgardetaiteen perintöön. Esittelen punkkiin olennaisesti liittynyttä ja sitä edeltänyttä avantgardeliikettä Situationist Internationalia, sekä perehdyin sen ajatusmaailmaan niiltä osin kuin se punkin kannalta on relevanttia. Avantgarden ajatus kaikille kuuluvista ideoista ilmenee DIY-toiminnassa samojen ideoiden kehittelynä eri osallistujien taholta, sekä tekijänoikeuksien hylkäämisenä ja plagiarismina. Oleellista punkin DIY:ssä on myös tekemisen prosessin ja siitä syntyvän kokemuksen korostaminen valmiiseen tuotteeseen verrattuna. Käsittelen työssäni lyhyesti myös julkisen tilan haltuunottoon liittyviä käytäntöjä sekä liikkeitä. Nostan esille erilaisia DIY:hyn liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi sitä minkälaisista asioista luopumista DIY-tuotantoon siirtyminen usein merkistee.
Tämän jälkeen vastaan tutkimuskysymykseni toiseen osaan, eli siihen miten DIY:n taustalla olevat ajatukset ja periaatteet ovat punk-yhteisön muodostumiseen ja järjestäytymiseen vaikuttaneet. Käsittelen ensin sitä murrosta, joka punkin eetoksessa tapahtui päämäärän siirtyessä itsetuhoisesta vimmasta uuden maailman rakentamiseen. Ruohonjuuritason levityskoneiston varaan alettiin luoda puitteita omalle yhteisölle. Tulkitsen punkin järjestäytymistä de Certeaun strategioiden ja taktiikoiden käsitteiden kautta. Pohdin myös punk-kulttuuriin liittyvää koodistoa sekä analysoin niitä periaatteita joiden pohjalta punk ja DIY nousevat. Lopuksi pohdin missä määrin DIY-punkkiin liittämäni teemat ovat relevantteja myös taidekasvattajille.

Aineisto: Kirjallinen opinnäyte
Asiasanat: DIY, do it yourself, punk, Situationist International, billboard liberation
Säilytyspaikka: TKO:n ja TAIK:in kirjastot
Salassapitoaika päättyy: -