Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Virt@-programme
Tekijä: Oksala, Maija Elina
Työn nimi: Peruskoulun neljännen ja kuudennen luokan oppilaat värimatkalla tunteiden, taitojen ja tietojen saattelemina
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 132

Tiivistelmä:


Peruskoulun neljäs- ja kuudesluokkalaiset tutustuvat kuvataidekasvatuskokeilussa väriin monimuotoisena käsitteenä ja ilmiönä. Väri on lopputyössäni oppimisen kohde sinänsä sekä väline muuhun oppimiseen ja kasvamiseen. Opetuskokeilun avulla tutkin, miten väri voi tukea persoonallisuuden kasvua ja toimia vuorovaikutuksen välineenä. Tavoitteena opetuskokeilussa on, että oppilas omaksuisi taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ilmaisemaan itseään, tunteitaan ja kokemuksiaan. Tavoitteena on myös, että värin avulla voisi jakaa kokemuksia ja oppia ymmärtämään, että yhteen asiaan voi olla monta erilaista ratkaisutapaa. Värivalintoja tekemällä oppilas voi harjoitella ratkaisujen tekemistä ja niitten perusteluja.


Oleellinen osa lopputyötäni on opetuskokeilun suunnitteluprosessi. Suunnittelun lähtökohtina ovat oppimis- ja taidekasvatusnäkemykseni. Niitten perusteella määrittelen taiteellisessa oppimisessa olennaisina pitämiäni asioita, jotka muodostavat opetuskokeilutehtävien tavoitteet. Opetuskokeilussa korostetaan sekä oppiaineen sisäistä integraatiota että integrointia muihin oppiaineisiin, aihekokonaisuuksiin sekä opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuskokeilun kuvataidetehtävät muodostavat etenevän ja näkökulmien runsautta korostavan taidekasvatuskokonaisuuden. Ne eivät ole vain tehtävien sarja. Taitoja ja tietoja kartuttamalla oppilas voi vahvistaa omaa ilmaisuaan; hän saa onnistumisen elämyksiä, kokee tekemisen ja onnistumisen iloa sekä itsenäisesti työskennellessään että yhdessä toisten kanssa.

Aineisto: Kuvalliskirjallinen raportti
Asiasanat: Väri, väri-ilmaisu, taidekasvatus, peruskoulun kuvataideopetus, opetuksen suunnittelu
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: