Avdelning: Avdelningen för konstfostran
Utbildningsprogram: Konstfostran, Virta
Författare: Jerker Ohls
Arbetets titel: Gränsland. Reflektioner kring ett ämnesintegrerande projekt.
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 119

Resumé:

Utgångspunkten för mitt slutarbete är ett ämnesintegrerande temaprojekt som gått under benämningen "Krig och Fred". Tillsammans är vi fyra lärare i Cronhjelmskolan i Larsmo, som format en helhet runt historiestoffet i årskurs åtta. Genom bildskapande, musicerande, skrivande och läsande ville vi bredda elevernas kunskaper om temat.

Planeringen och genomförandet av temaprojektet fick mig att reflektera över och precisera min syn på lärande och bildkonstens roll i det. Som en följd av den här processen ser jag lärandet som en konstruktionsprocess där individen aktivt agerar och formar sin kunskap. Hon är inte en passiv mottagare av kunskap, utan i stället formar och konstruerar hon ny kunskap och förståelse genom sitt egna handlande.

Den här synen på lärande får avgörande konsekvenser för den undervisning jag vill ge eleverna i grundskolan. Det centrala blir att vägleda och erbjuda eleverna redskap med vars hjälp de kan iaktta, testa, reflektera över, bli engagerade i och medvetna om både sig själva och den värld de lever i. I det här scenariot kan och borde bildkonsten spela en viktig roll. Konsten är ett medium eller redskap som erbjuder seriösa möjligheter till ett aktivt kunskapande.

I temaprojektet "Krig och Fred" ville jag ge bildkonsten en sådan här kunskapskonstruerande roll. Genom konsten och det egna skapandet erbjöd jag eleverna redskap och möjligheter att bearbeta och fördjupa sig i temat. Under processens gång växte en allt mera nyanserad uppfattning av temat fram, från de till en början mycket känslokalla krigsscenerna mot de betydligt mer personliga och medkännande berättelserna i slutet av projekttiden. Den kunskap och förståelse för temat som eleverna formade, har kopplingar till elevernas egna känslor, liv och värld. Kunskapen har blivit elevens egendom, en del av dem själva.

Elevernas och mitt egna kunskapskonstruerande visade hur viktig förmågan att kunna reflektera är för det egna lärandet och livet. Den här förmågan är grundläggande för de ställningstaganden och beslut som alla människor är tvungna att göra i livets olika skeden. Att kunna reflektera och dra slutsatser och överföra det i handling är långt viktigare än fragmentarisk faktakunskap. Här ligger utmaningen, som jag ser det, för dagens och morgondagens grundskola.

Material: Skriftlig rapport
Ämnesord: kunskap, ämnesintegrering, konstruktivistisk inlärningsprocess, bildkonstundervisning i grundskolan
Förvaras vid: Biblioteket vid Konstindustriella högskolan och vid Avdelningen för konstfostran
Sekretesstiden går ut: