Avdelning: Avdelningen för konstfostran
Utbildningsprogram: Utbildningsprogram för bildkonstlärare
Författare: Mariana Nylund
Arbetets titel: Bildkonst i grundskolans och gymnasiets läroplaner
Arbetets art: Slutarbete
Antal sidor: 50

Resumé:

Det har utkommit nya riksomfattande läroplansgrunder för grundskolan år 2004 och för gymnasiet år 2003. I mitt slutarbete jämför jag innehållet i de nya läroplanerna med de riksomfattande läroplansgrunderna som utkommit år 1994.
Jag använder mig av en komparativ forskningsmetod eftersom den bäst stöder syftet med mitt slutarbete.
I slutarbetet beskriver jag hur läroplanerna görs samt ta upp bakomliggande orsaker till förnyelsen, samt reaktioner angående de nya läroplanerna av bl.a. bildkonstlärare.
Jag jämför skillnaderna i läroplanernas allmänna delar i den mån som de berör bildkonsten och behandlar sedan bildlkonstdelarnas innehåll i sin helhet.
I min undervisning vid ett gymnasium tar jag även upp hur de nya läroplanernas mål och centrala innehåll kunde tas upp i undervisningen på det praktiska planet.

Material: Skriftlig rapport
Ämnesord: Riksomfattande läroplan, bildkonstundervisning
Förvaras vid: Bibloteket vid Konstindustriella högskolan
Sekretesstiden går ut: