Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Nahkala, Nina G
Työn nimi: Mediakasvatuksen uudet mahdollisuudet kuvataideopetuksessa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 83

Tiivistelmä:

Medialukutaito on nostettu mediakasvatuksen tavoitteiden eturiviin. Opiskelijoille medialukutaidon merkitys ja ymmärtäminen edellyttävät uutta todellisuuskäsitystä ja uusia mediakäsitteitä sekä uusia näkemyksiä verkkomediasta. Tässä projektissa kaikki edellä mainitut ovat vahvasti ja kiinteästi mukana. Nuorten mediakasvatuksen alaan lasketaan kaikki kulttuuriin kuuluvat ilmiöt, ja yleisenä periaatteena voin sanoa, että nuorten viestintäkulttuuria ei voi rajoittaa tiettyyn muotoon, vaan se laajenee laajenemistaan. Lopputyöni selvityksen tehtävänä oli analysoida tätä erityistä kieltä ja nuorten tapaa tarkastella mediaa ja erilaisia Internet-sivuja kulttuuri-ilmiönä mediakasvatuksessa. Lopputyössäni korostaan J. Suorannan ja S. Kotilaisen näkemyksiä mediakasvatuksesta. He toivovat asiantuntijoina, että päiväkotien ja koulujen opettajat osaisivat lasten ja nuorten kanssa ihmetellä mediatodellisuutta, keskustella siitä ja haastaa median.

Mediakasvatuksen laajentunut kenttä, uudet ilmaisutyövälineet ja uusi sanasto edellyttävät perinteisten taidekasvatuksellisten toimintamuotojen ja tavoitteenasettelujen uudelleenarviointia. Mitä oppilas tietää viestintäteknologiasta, tiedon tuotannosta, jalostuksesta ja välittämisestä? Tämän mediaprojektin kautta oppilaat kehittävät ja laajentavat muun muassa kuva-analyysi- ja tulkintataitoja mediasta sekä harjoittelevat ja oppivat hahmottamaan itse henkilökohtaista suhdettaan mediaan. Projektin tavoitteena oli saada Vimpelin lukion oppilasryhmä hahmottamaan ympäristöään valokuvien ja mediatekstin keinoin sekä tuoda katsojan eteen monipuolista näkemystä paikkakunnan Suksitehdasmuseosta Internetiin.

Opiskelijoiden kurssityönäyte on ollut projektityönä toteutetut Vimpelin suksitehdasmuseon www-sivut. Välineiden tunteminen on opiskelijoidenkin mielestä tärkeää, vaikka he eivät toimittajaksi aikoisikaan. Tämä ajatus vastasi hyvin sekä opetustavoitteita että henkilökohtaisia tavoitteita. Yksi tärkeimmistä kurssisisällön asioista oli, miten oppilaat kokivat mediatekstien analysoinnin tarpeellisuuden. Kuitenkaan lukiossa opiskelijoiden tiukka aikataulu ei anna suuremmin mahdollisuuksia isojen produktioiden tuottamiseen. Projektin arvioinnilla mediakasvatuksen yhteydessä oli hyvin tärkeä osuus lopputyön kokonaisuuteen. Lopputyöni sisältää kurssiraportoinnin kurssiprojektista kirjallisena materiaalina ja Vimpelin suksitehdasmuseon www-sivujen multimediaesityksenä cd:lla.

Aineisto: Kirjallinen raportti ja cd-rom
Asiasanat: Medialukutaito, taidekasvatus, viestintäkasvatus, mediatyöpaja, museon www-sivut,,uusmediatyöympäristö, identiteetti.
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto
Salassapitoaika päättyy: