Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataiteen opetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Mughal, Maria
Työn nimi: Ajattomat- jumalatarmyytit maalausprosessin lähtökohtana
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 58

Tiivistelmä:

Lopputyöni on taiteelliseen työhön suuntautunut lopputyö, joka koostuu Galleria Oma Huoneessa kesäkuussa 2004 pitämästäni maalausnäyttelystä ja siihen liittyvästä kirjallisesta osasta. Lopputyöni on laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää maalaamisen keinoin, miten antiikin Kreikan aikaiset jumalattaret puhuttelevat minua, 2000 ^Ö luvun maailmassa elävää naista. Puhuttelemisella tarkoitan sitä, millaisia ajatuksia jumalattaret minussa herättävät ja miten nämä ajatukseni muuttuvat lopputyöprosessin aikana maalaamisen myötä.

Tavoitteenani on myös tutkia ja kehittää omaa maalaamistani sisällöllisestä, teknillisestä ja ilmaisullisesta näkökulmasta. Tätä lähestyn pohtimalla valintojani töissäni sekä tarkastelemalla maalaamiseni kehittymistä prosessin aikana. Tämän perusteella kartoitan alueita missä haluan kehittyä edelleen.

Jumalataraiheen käsittely kiinnostaa minua myös taidekasvatuksellisessa mielessä. Tarkastelen lopputyössäni jumalatarkuvia, joita Tyttöjen Talon nuoret tytöt ja ala-asteen 1.- ja 2.- luokan oppilaat tekivät kuvataideopetuksessani ja sitä, mitä opetusprosessi antaa minulle opettajana.

Aloitin lopputyöprosessin perehtymällä tutkimusaineistooni, kirjallisuuteen, jossa käsiteltiin naisen esittämistä taiteessa, naisen jumalallista historiaa ja Kreikan jumalatarmyyttejä. Tein aiheesta luonnoksia ja maalasin kankaille öljy- ja akryyliväreillä omia tulkintojani aiheesta. Dokumentoin maalauksiani valokuvaamalla niitä eri työvaiheissa ja pidin työpäiväkirjaa, johon tallensin ajatuksiani työskentelystäni ja aiheestani. Käsittelin jumalatarteemaa myös eri-ikäisten oppilaiden kanssa Tyttöjen Talolla ja ala-asteella. Lopputyöprosessin taiteellinen puoli huipentui maalausteni näyttelyyn, jota valvoin henkilökohtaisesti.

Omat ennakkokäsitykseni jumalattarista muuttuivat lopputyöprosessin edetessä siten, että minua alkoi kiinnostaa nimenomaan jumalattarien inhimillinen puoli. Osa näyttelyvieraista koki jumalattaret itselleen hyvin läheisiksi, kukin eri tavoin. Prosessissa sain nuorilta tytöiltä ja ala-asteen oppilailta tulkintoja, näkökulmia ja merkityksiä jumalattarien käsittelyyn. Aiheen käsittely kuvataideopetuksen keinoin muuttui minulle tärkeäksi pääomaksi opettajana ja taiteilijana. Lopputyöni kirjoitusprosessi selkeytti käsitystäni itsestäni taiteentekijänä. Kaikki oivallukseni tai ajatukseni maalaamisen suhteen eivät löytyneet tämän prosessin aikana. Osittain on kyse siitä, että aiemmat näkemykset joko vahvistuivat tai saivat tukea sanallistamisen ja kokemuksen myötä. Samalla jotkut näkemykseni maalaamisesta muuttuivat jopa radikaalisti. Löysin koko prosessista enemmän kuin alussa odotin.

Aineisto: Työpäiväkirja, luonnokset, valokuvat, näyttely Galleria Oma Huoneessa sekä Tyttöjen Talon tyttöjen ja ala-asteen oppilaiden tekemät jumalatarkuvat
Asiasanat: Maalausprosessi, antiikin Kreikan jumalattaret, myytit, naisen kuvaaminen
Säilytyspaikka: TKO:n ja TAIK:in kirjastot
Salassapitoaika päättyy: -