Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataidekasvatus
Tekijä: Möller-Virtanen, Heidi Kristiina
Työn nimi: OMANTIENKULKIJAT - Kuvataiteen lukiodiplomeista nousevaa taidekäsitystä tutkimassa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 135

Tiivistelmä:

Lopputyöni kysyy uudelleen taidekasvattajan peruskysymyksen:
Millä tavoin ja millä ehdoilla nuorten taidesuhde muotoutuu? Vastauksia haen nuorten omista teksteistä, missä he kertovat taide-elämänkertansa muotoutumisesta ja nykyisestä elämänvaiheestaan. Teksteissä he käsittelevät myös koulun ulkopuolella tekemäänsä kuvaa ja
suhdettaan koulun kuvataidekasvatukseen.

Tutkimusta määrittäviksi avainsanoiksi muotoutuivat sanat nykyaika, taiteen marginaalit,postmodernismi, nuorisokulttuuri, nuorten taide-elämänkerrat ja kuvataiteen ilmiöt kuten avantgarde, populaarikulttuuri ja kitsch. Tutkimus pyrkii löytämään nuorten taidekäsityksen säikeitä ja verkostoja valittuja töitä ja tekstejä tutkimalla. Työt ovat valmistuneet aikavälillä 1997 - 2004.

Lähtökohtanani lukiodiplomiaineiston lisäksi on nuorten taiteesta tehty nykytutkimus. Elfland on lanseerannut koulutaiteen käsitteen tarkoittamaan koulussa opettajan ja kouluinstituution teettämiä kuvia. Sederholmin väitöksen keskeinen käsite on performatiivinen taide. Se tarkoittaa taiteiden avoimia kollaasimaisia yhdistelmiä, jotka pyrkivät tuottamaan elämyksen, eivät vain muotonsa vaikuttavuuden kautta, kuvailemalla tai esittämällä väitteitä, vaan myös tarjoamalla sijaa vuorovaikutukselle, osallistumiselle ja dialogille. Performatiivinen taide toimii usein museoiden, gallerioiden ja muiden vakiintuneiden taidetilojen ulkopuolella, taidemaailman marginaalissa. Sillä on usein sosiaalisia tai poliittisia tarkoitusperiä. Viime aikoina Suomessa on alettu puhua yhteisötaiteesta, joka on osa performatiivista taidetta. Opiskelijoideni tekemät omaehtoiset työt täyttävät mielestäni joitakin Sederholmin määritelmän tunnusmerkkejä ja myös tätä näkökulmaa tutkin työssäni.

Nyky-yhteiskunnassa, jossa erilaiset kerrontatavat ja visuaaliset merkit lisääntyvät koko ajan, tarvitaan entistä analyyttisempaa ja syvällisempää tulkitsevuutta. Taidekasvatuksen teorian uudistaminen olisi tärkeää, jotta nykytaidetta ei sivuuteta vain siksi, että taidekasvattajat eivät ole itse ymmärtäneet joitakin perusasioita, jotka nykytaiteessa poikkeavat vanhan ja koulutaiteessa vallitsevan modernin taiteen tulkintamalleista. Tällaisia seikkoja ovat nykytaiteen pyrkimys kommunikointiin ja tavoite ottaa vastaanottaja mukaan teokseen, joka on usein pikemminkin avoin sosiaalinen prosessi kuin analyysikelpoinen esine. Nykytaiteessa on myös enemmän huumoria kuin esimerkiksi modernissa taiteessa.

Lopputyöni sisältää runsaasti kuvia, jotka valottavat töiden tekoprosessia ja dokumentoivat tutkimukseen liittyviä valmiita töitä tekijöineen. Kirjallinen osuus sisältää sekä nuorten taidekäsityksiä analysoivaa että opiskelijoiden portfolio- ja taide-elämänkertatekstiä.
Haluan saada lukijan dialogiseen suhteeseen näiden erilaisten tekstien
- niin kirjallisten kuin kuvallistenkin - kanssa.

Aineisto: kirjallinen raportti sekä cd-rom
Asiasanat: taidekasvatus, taidekäsitys, taiteen marginaalit, kuvataiteen lukiodiplomi, portfoliotyöskentely
Säilytyspaikka: Taik- kirjasto
Salassapitoaika päättyy: