Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Mirsch, Anna
Työn nimi: Kuvasatu, kuvataiteellista ja tarinallista työskentelytapaa etsimässä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 100

Tiivistelmä:

Lopputyöni kuvailee ja perustelee Meri-Rastilan ala-asteen valmentavassa luokassa suunniteltua ja toteutettua kuvataiteellista toimintaa. Projekti toteutettiin kahden taidekasvattajan ja valmentavan luokan opettajan vuorovaikutteisena yhteistyönä. Kehitimme kuvataiteellisen ja tarinallisen työskentelymuodon, jota valmentavan luokan opettaja voi itsenäisesti käyttää ja soveltaa opetustyössään. Kuvasatuprojektissa lapset tuottivat ennalta valittuihin aihepiireihin kuvia, joista he sitten kertoivat sadun. Kuvien ja sadun kokonaisuus sidottiin käsin satukirjoiksi. Merkittävää oli, että kuvat syntyivät ennen satua tarinan ensisijaisiksi lähteiksi.

Lopputyöni ja kuvasatuprojektin ideapohjana oli lasten elämäntarinoiden, todellisuuden muuntuminen ja siirtyminen kuviin ja satuihin sekä tämän siirtymisen mahdollistama itsensä ymmärtämistä edistävä itsenäinen ajatteluprosessi. Lopputyössäni perustelen myös sitä, miksi katson kuvien ja sadun toimivan lasten viestintäkanavana.

Näen tärkeäksi ja kuvasatuprojektia määrittäväksi, että toiminta toteutettiin erityisryhmässä. Kuvasatuprojektin suunnitteluun vaikuttivat Taidekasvatuksen osaston syrjäytymisen ehkäisykeinoja tutkivat projektit. Pohdin lopputyössäni, voidaanko erityisryhmää käsitellä eri tavalla kuin muita lapsiryhmiä ja mitkä ovat opettajan keinot ymmärtää erilaisuutta.

Lopputyöni alkuosassa käsittelen teoreettisesti ja valmentavan luokan kasvatustavoitteiden mukaisesti poikkitieteistä kuvasatuprojektin taustalla vaikuttavaa ajattelua. Näin teen identiteetin määrittymisen, sosiaalisen kasvattamisen ja lapsen yksilöllisen luovuuden kehityksen kannalta. Koska kuvasatuprojektissa kuvalla oli ensisijainen merkitys, perehdyn kuvaan kuvallisen ajattelun muotojen, kuvan tulkinnan, satukuvan ja kuvan lukemisen myötä. Satua projektin osana perustelen tarinallisuutta hyödyntävien tutkimusmenetelmien ja satuihin siirtyvän todellisuuden kautta. Läsnä on myös satujen merkitys lapsen kehityksessä.

Lopputyöni rakentuu siis käytännön opetuskokeilun ympärille. Kuvailen luokan todellisuutta, lapsia ja taiteellista- ja tarinallista työskentelyä. Samalla esittäytyvät lasten tekemät kuvat ja sadut. Reflektoin lopuksi keskustelua, jonka kävimme yli vuosi projektin toteuttamisen jälkeen valmentavan luokan opettajan Krista Pelkosen kanssa. Vertailen kuvasatuprojektia ja sen pohjalta syntynyttä valmentavan luokan opettajan myöhempää itsenäistä toimintaa. Pohdin hieman myös taidekasvatusta normaali-opetuksessa ala-aste tasolla.

Aineisto: Kirjallinen osuus, kuvat, sadut
Asiasanat: Kuva, satu, muuntuminen, taidekasvatus, minäkäsitys, erityisryhmä
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: